Home » Tarih » Archive by category Endülüs

MEZOPOTAMYA VE SURİYE’NİN FETHİ’NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI

MEZOPOTAMYA VE SURİYE’NİN FETHİ’NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI CONQUEST OF SYRIA AND MESOPOTAMIA CONTRIBUTION TO THE TRANSLATION IN THE ABBASID ERA Murat TURAL Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öz İslam devleti‟nin sınırlarının Mezopotamya ve Suriye‟ye ulaşması ile Müslümanlar Helenistik, İran ve Hint kültürleri ile karşılaştılar. Bunun sonucunda...
Continue reading

Bilim Dünyasında İz Bırakanlar : İbn-i Rüşd

İbn-i Rüşd (Arapça: ابن رشد‎; Künyesi Ebū ‘l-Velīd Muḥammed ibn Aḥmed ibn Muḥammed ibn Rüşd ابوالوليد محمد بن احمد بن محمد بن رشد; Latince: Averroes, d. 14 Nisan 1126 – ö. 10 Aralık 1198), Endülüslü-Arap felsefeci, hekim, fıkıhcı, matematikçi ve tıpçı. Kurtuba’da doğdu ve Marakeş, Fas’ta öldü. İbn-i...
Continue reading

İSLAM DÜŞÜNCESİNİN BATI’YA GEÇİŞİNDE HAÇLI SAVAŞLARI, ENDÜLÜS VE SİCİLYA I-II – Prof.Dr. Bekir Karlığa

ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİNİN TESİRLERİ İSLAM DÜŞÜNCESİNİN BATI’YA GEÇİŞİNDE HAÇLI SAVAŞLARI, ENDÜLÜS VE SİCİLYA I-II Prof.Dr. Bekir Karlığa Bilindiği gibi, her medeniyetin biri manevi, diğeri de maddi olmak üzere iki temeli vardır. Çağdaş Batı medeniyetinin manevi temelleri, Helenistik kültür, Roma sadizmi ve Hıristiyan ruhbanlığıdır.Birbirine çok zıt olan bu üç kültürün...
Continue reading

AVRUPA MEDENİYETİNİN GELİŞMESİ ÜZERİNDEKİ İSLÂMÎ TESİRLER – Sir Steven Runciman

Tarihte çeşitli insanlar ve medeniyetleri arasındaki harpler ve anlaşmazlıkları gereğinden çok duyarız, halbuki bunlar arasındaki işbirliği ve karşılıklı tesirlerden çok az bahsedilir. Bu anlaşmazlıklara bilhassa, birbirlerine iyi niyet ve anlayış gösterecekleri yerde, birbirleriyle sık sık çatışma halinde olan dinler arasında rastlarız. İki büyük din olan Hıristiyanlık ve Müslümanlık...
Continue reading

Endülüs’te Gayrimüslimler

Yahudiler Yahudi ve Hıristiyanların da içine dahil olduğu Gayri Müslimlerin İslam ülkesinde dâimî ikâmet hakkına sâhip olarak ülke vatandaşı olanlarına zimmî,[1] İslam ülkesinde geçici ikâmet etme hakkına sâhip olanlarına müste’men denir. Bunlara tanınan temel haklar şu başlıklarda toplanmıştır: Şahsî hürriyetler, seyâhat ve yerleşme hürriyeti, konut dokunulmazlığı, manevî hürriyetler,...
Continue reading

Endülüs; Bir “Aşkın” Medeniyeti – Avusturya’da Yeni Hareket Gazetesi

25. Ocak 2005 Bazı medeniyetler sadece kendileriyle anılan özellikleriyle ün yapmışlardır. Mesela Yunan Medeniyeti mitoloji ve felsefe ile mısır medeniyeti bilimlerin temeli ve mimarisiyle, doğu medeniyetleri ise metafizik yönleriyle anılırlar. Ama Endülüs denilince insanın içine yayılan o tatlı duygunun yanında birçok duygunun adeta bedene bürünerek karşımıza çıktığını hissederiz....
Continue reading

Endülüs’ün Düşüşü ya da Reconquista’nın Başarı Sebepleri

İslam fethinin ilk yıllarında başlayan İspanya Hıristiyanlarının direnişi, uzun yıllar boyunca bilinçli bir şekilde ısrar ve sabırla sürdürülmüştür. Bu direniş, yerleşen İslam hâkimiyetinin zamanla kalıcı bir karakter kazanmasına rağmen yok olmamış bilakis, Hıristiyanların Endülüs’ü geri alma yani Reconquista hareketine dönüşmüş ve Endülüslü Müslümanların hazırladıkları fırsat ortamlarında Reconquista başarıya...
Continue reading

Endülüs’ün Düşüşünden Sonra Endülüslülerin Sultan Bayezid’e Gönderdikleri Mektup ya da Feryadnâme (1505)

Endülüs’ün Düşüşünden Sonra Endülüslülerin Sultan Bayezid’e Gönderdikleri Mektup ya da Feryadnâme (1505) (1) Efendimiz Halifemize dâim kerîm selam olsun! (2) Kafirleri alaşağı eden şerefli yüce efendimize selam olsun! (3) Heryerde Allah’ın yardımıyla zaferler ve mülkler kazanana selam olsun! (4) Şehirlerin en kıymetlisi İstanbul’a yerleşen efendimize selam olsun! (5)...
Continue reading

Endülüslü Yahudiler ile Müslümanların Hıristiyanlaştırılması, Engizisyon, Katliam ve Sürgün (Dinî – Etnik Temizlik ve Expulsion)

Hıristiyan Hakimiyeti Altında Kalan Endülüslüler (Müdeccenler/Mudejares/Moriscos ve Yahudiler/Conversos) Endülüslü Yahudiler ile Müslümanların Hıristiyanlaştırılması, Engizisyon, Katliam ve Sürgün (Dinî – Etnik Temizlik ve Expulsion) Hıristiyan Hakimiyeti Altında Kalan Endülüslüler iki dinî topluluktan meydana geliyordu: Müslüman Müdeccenler ve Yahudiler. Irk olarak çoğunlukla Araplar ve Berberîlerden müteşekkil olan fakat daha çok...
Continue reading

Endülüs Devletinin İki Başşehri Kurtuba (1236) ve Gırnata’nın (1492) Düşüşü

İberya Yarımadasında Hıristiyan Krallıkların Doğuşu, İspanyol Reconquistası Karşısında Endülüs Devleti ve Endülüslüler Endülüs Devletinin İki Başşehri Kurtuba (1236) ve Gırnata’nın (1492) Düşüşü Başlangıçta Fransa içlerine kadar ilerleme hamlelerinden de anlaşılacağı üzere, Müslümanlar İspanya’da kalıcı olma niyetindeydiler. Ancak, Endülüs’e karşı Hıristiyan Reconquista hareketinin başlamasıyla Endülüs’te ilk kayıp meydana geldi:...
Continue reading

SON BÜYÜK ENDÜLÜS FÂTİHİ Hâciblerinden eI-Mansûr Muhammed İbn Ebî Âmir

SON BÜYÜK ENDÜLÜS FÂTİHİ Endülüs Emevileri Hâciblerinden eI-Mansûr Muhammed İbn Ebî Âmir (366/976-392/1002)* Lütfi ŞEYBAN** A. İKTİDARA KADARKİ YILLAR Tam adı Ebu Âmir Muhammed b. Abdullah b. Mu¬hammed İbn Ebî Âmir el-Muâfirî’dir. IV./X. asırda, En¬dülüs Emevîleri’nde Halife II. Hişâm’ın hâcibi (başvezir) olarak meşhur olmuştur.1 Avrupa Hıristiyanları onu Al-Manzor...
Continue reading

Hıristiyan Dünyasında Endülüs’e Karşı Haçlı Düşüncesinin Doğuşu, Saldırıların Başlaması ve Neticeleri

Hıristiyan Dünyasında Endülüs’e Karşı Haçlı Düşüncesinin Doğuşu, Saldırıların Başlaması ve Neticeleri* Dr. Lütfi ŞEYBAN** Haçlı savaşları ya da Haçlı seferleri tarihinin pek bilinmeyen ilk cephesi Reconquista ya da “İberya Haçlı seferleri” (Iberian crusade) adı altında Avrupa Hıristiyanlarının saldırılarına maruz kalan Endülüs’tür. Daha Endülüs’ün fethinin ilk yıllarında, fâtihlerin Avrupa...
Continue reading

ENDÜLÜS’TE MÜSLÜMAN – HIRİSTİYAN İLİŞKİLERİ

RECONQUISTA, CONVIVENCIA VE INFLUENCIA: ENDÜLÜS’TE MÜSLÜMAN – HIRİSTİYAN İLİŞKİLERİ Dr. Lütfi ŞEYBAN* GİRİŞ Sekiz asır kadar İberya Yarımadasında var olmuş Endülüs Devleti’nin (711-1492 + 1609) içte ve dıştaki Hıristiyanlar ile ilişkileri, İslam-Avrupa İlişkileri Tarihi içerisinde merkezî bir konumda yer almaktadır. Konu üzerine yapılan araştırmalar sayesinde bugün ulaşılan siyasî,...
Continue reading

ENDÜLÜS SİYASİ TARİHİ : FETİH VE RECONQUISTA

ENDÜLÜS SİYASİ TARİHİ : FETİH VE RECONQUISTA I. ENDÜLÜS ÖNCESİ İBERYA YARIMADASI/VANDALUCIA/İSPANYA (… – 711) VE AVRUPA Genel olarak İberya Yarımadası özelde ise İspanya, Akdeniz havzasında yer alan ülkelerle hemen aynı kaderi paylaşmış, yüzyıllar boyunca birçok kavim ve kültürlerin karşılaşma-kaynaşma sahası olmuştur. M.Ö. IV. yüzyılda Fenikeliler, sonra Grekler,...
Continue reading

ENDÜLÜS TARİHİ KRONOLOJİSİ

ENDÜLÜS TARİHİ KRONOLOJİSİ (İspanya ve Dünya Tarihi ile Mukâyeseli) 300 Altı yüzyıl sürecek olan Orta Amerika yerli kültürlerinin “klasik” döneminin başlaması 378-450 Hunlar’ın Orta Avrupa’yı istilası üzerine Gotlar, Burgonyalılar, Vandallar, Anglosaksonlar ve öteki Germen halklarının Roma topraklarına gelmeleri Roma İmparatorluğunun büyük barbar akınlarıyla çökmesi ve bir daha toparlanamaması...
Continue reading

Endülüs’ün Düşüşünden Önce Endülüslülerin Sultan Bayezid’e Gönderdikleri Feryadnâme (1486-87)

Endülüs’ün Düşüşünden Önce Endülüslülerin Sultan Bayezid’e Gönderdikleri Feryadnâme (1486-87) Çıkan iner, kalkan düşer, her yükselişin var bir sonu Niçin bunca gurur maldan, mülkten, adtan sandan insanoğlu. Oluşta ne var ki olduğu gibi dursun, hiç değişmesin. Sen de gök gibisin, bir gün masmavi güneşlik, bir gün bulutlu. Bu dünya...
Continue reading

Endülüs’te İslam

(Tayfun NASUHBEYOĞLU)    Giriş Endülüs, Müslümanların İspanya için kullandıkları kelime. Müslümanların tümüyle katledildikten sonraki yüzyıllarda da ‘Andalucia’ şeklinde kullanımı devam etmiştir. Andalucia ismi bugün İspanya’da hala kullanılmakta olup, Almeria (el-Meziye), Granada (Gırnata), Jaen (Ceyyan), Cordoba (Kurtuba), Sevilla (İşbiliye), Huelwa (Velbe), Malaga (Maleka) ve Cadiz (Kadis vilayetlerini içine alan...
Continue reading

SEZAİ KARAKOÇ’UN ENDÜLÜS’ÜN KAYBI VE BU MERSİYE ÜZERİNE DEĞERLENDİRMESİ

SEZAİ KARAKOÇ’UN ENDÜLÜS’ÜN KAYBI VE BU MERSİYE ÜZERİNE DEĞERLENDİRMESİ Miladın 15., Hicretin 8. yüzyılındayız. Haçlı Seferleri, Cengiz ordularının akını, Doğu Napolyonu Timur’un yürüyüşü, İslam ülkelerini kökünden sarsmış, harap etmiş, yaralamıştır. Rüyaların bile hülyasına cesaret edemeyeceği o canım, güzelim, o büyük medeniyet yakılıp yıkılmıştır. Ruh ve fikrin en canlı...
Continue reading