Home » Tarih » Mezopotamya » Archive by category Tarih (Yazı) Sonrası Mezopotamya

Kitap Özeti: Tarih sümerle başlar – Kramer 2.Bölüm

BİR TUFAN İLK “NUH” Bu tabletin kapsamı yalnız ana konu olan tufan hikayesinden dolayı önemli değil. giriş olarak yazılan tufandan önceki olayları anlatması dolayısı ile, de ilgi çekicidir. Metnin bu kısmı çok kırık olmasına rağmen Sumer’lerin evren ve yaradılış bilgileri bakımından önemi büyüktür. Orada, insanın yaradılışını, krallığın başlangıcını ve en az...
Continue reading

Kitap Özeti: Tarih sümerle başlar – Kramer 1.Bölüm

Sümerde Okullar Sumerlerin uygarlığa en önemli katkıları Çiviyazısı sistemini icat etmeleridir. Yazının icadı ve geliştirilmesi doğrudan doğruya Sumer okullarında başlamıştır. İlk yazılı belgeler en eski Sumer şehri olan Urukt’a bulunmuştur. Kil tabletler üzerine bir çeşi t resim yazısı ile yazılmış ve adetleri binden fazlaya varan bu belgelerde basit idari ve...
Continue reading

Tarihin Bilinen İlk “Asi Genç ve Baba Diyaloğu”

Tarihin Bilinen ilk gençlik sorumsuzluğu Gençliğin sorumsuzluğu günümüzün en önemli problemi. Fakat çok eski çağlarda da bu konunun günümüzden farklı olmadığını bilmemiz bizi biraz olsun teselli edebilir. Binlerce yıl öncede bugünkü gibi başı boş, dik kafalı,  değer bilmez çocuklar, aileleri için büyük bir üzüntü kaynağı idi. Onlar okula...
Continue reading

Sümerlerde Sanat Bölüm7

Sümer sanatının en etkileyici ürünleri, ortasındaki bir delikle tapınak duvarlarına çivilendiği anlaşılan bezemeli kabartmalardır. Bunların üzerinde genellikle tanrı sembolleri, tapınak inşası veya kutsal varlıkların betimlemeleri bulunur. Bu belgeler aracılığıyla Sümer kralları, tanrıları ve dini törenler konusunda bilgi edinmekteyiz. Krallar tarafından tapınağa hediye olarak sunulduğu anlaşılan kabartmaların birçoğunda çivi...
Continue reading

Sümerler : Ziggurat Nedir? Neden İnşa Edilmiştir ve Nasıl Bir Yapıya Sahiptir?

Eski Mezopotamya alanında bulunan ve piramitleri andıran tapınak tarzı eski çağ yapılarının tümüdür.Sümerler,Babiller ve Asurlularda dini inanç gereği kullanılan ve inşa edilen bu tapınakların en eski örneği M.Ö 3500-4500 tarihleri arasındaki dönemde inşa edilmiştir. Mezopotamya’da tanrıdağı anlamında karşılık bulmuştur. Tabandan başlayarak ve yavaş yavaş küçülerek oluşturulan en tepesinde bir teras bulunan bu...
Continue reading

Sümerlerde Din Olgusu

Sümerler, M.Ö. 3. binyılda, kendilerinden çok sonra fakat yakın bir coğrafyada ortaya çıkacak olan İbrahimî dinlerle önemli paralellikler gösteren oldukça kompleks bir dinî kavramlar ve öğretiler bütünü geliştirmiştir. Sümerli düşünürlerin ve rahiplerin evrenin kökeni, içeriği ve işleyiş tarzı üzerine ileri sürmüş oldukları fikirlerin İlk Çağ’da Yakındoğu’nun inanç sistemi...
Continue reading

Sümerler Mitoloji ve Din Bölüm6

Bütün Sümer toplumu tarafından kutsanan ve adı yazılı belgelere geçen yüzlerce tanrı, tanrıça ve kutsal varlık vardı. Tanrıların insan, tanrılar aleminin de yönetici sınıf gibi olduğuna inanılmaktaydı. Tanrıların eşleri, çocukları ve yardımcıları vardı. Önem sırasına göre bu tanrılara yapılan tapınakların boyutları da değişmekteydi. Mezopotamya’da her kentin bir baştanrı...
Continue reading

Sümerler UYGARLIK Devlet Yönetimi Bölüm5

Sümerlerin yaşadığı Güney Mezopotamya’da, 18’i büyük, 35 kadar şehir ve kasabanın bulunduğu bilinmektedir. Her büyük kent bir krallık olarak örgütlenmiş veya belli bir dönemde krallık iddiasıyla ortaya çıkmıştır. En önemli krallıklar arasında, kuzeyden güneye doğru Sippar, Kiş, isin, Nippur, Adab, Zabalam, Şuruppak, Umma, Girsu, Lagaş, Badtibira, Uruk, Larsa,...
Continue reading

SÜMER HANEDANLARI VE KENT DEVLETLERi Bölüm4

Sümerler, Önasya’da tarihsel süreci başlatan toplum olarak bilinmektedir. Gerçekten de MÖ dördüncü binyılın sonlarından itibaren en eski yerleşmelerin, nehirlerin, dağların, kralların, tanrı ve tanrıçaların isimleri yazılı belgelere kayıt edilmeye başlanmış ve unutulmamak üzere tarihin belleğine aktarılmıştır. Bunların yanında sosyal yaşama ilişkin pek çok ayrıntı da bu sayede günümüze...
Continue reading

SÜMERLERİN SIRLARININ PEŞİNDELER

Sümeroloji’nin Sırrı Neden Sümerler? Neden Urartular, Persler, Romalılar değildi de. Sümerler! Nedeni şudur. Sümerlere kadar bilinen tüm insanlık tarihi şunu söyler, insanlar avcı toplayıcı ilkel yaşamın en alt seviyesinde bir yaşam kültürüne sahipken birden bir şey olur. Bir medeniyet mantar biter gibi biter. Sümer Medeniyeti… Birden biter dedik...
Continue reading

2012’den M.Ö 3500’lere Yolculuk: Sümerler

Bu güzel ülkemize her taraftan göz diktiler. Göklere uzanan basamaklı kulelerimizin, görkemli tapınaklarımızın, arı gibi işleyen çarşılarımızın, her tarafa ulaşan kervanlarımızın, dümdüz uzanan yollarımızın, boy ürün veren tarlalarımızın, nehirlerimizde ve açtığımız kanallarda salına salına yüzen teknelerimizin, dolup taşan iskelelerimizin, her tür bilgiyi veren okullarımızın ünü uzak ülkelere kadar...
Continue reading

Sümer dili ve yazısı

Dünya üzerinde, ilk yazıyı MÖ.3300’lü yıllarda Sümerler bulmuştur. İlk olarak resimsel bir anlatım, daha sonra çivi yazısına dönmüştür. Bu yazı türü daha sonraları, mısırda hiyeroglif yazısına ilham kaynağı olmuştur. Hindistan, Çinliler derken tüm yazıların atası Sümer yazısıdır. Sümerler, yazıyı bulduktan sonra Gılgameş destanı gibi büyük bir esere imza...
Continue reading

Sümerler  – Çivi yazısının Gelişimi Bölüm3

Yazı, nüfusları oldukça artan kentlerde, ortaya çıkan yönetici sınıfın işleri düzene koymak, yaygın ticari ilişkilerde karışıklıkları önleme çabalarının bir ürünüdür. Güney Mezopotamya’nın nüfusları hızla artan kentlerinde, merkezi idarenin yürüttüğü inşa projeleri çoğaldıkça, tapınakların depolarında biriktirilen ve buradan dağıtılan ürünlerin miktarı arttıkça basit işaretler, sayılar ve listeler ihtiyacı karşılayamaz...
Continue reading

Sümerler URUK DÖNEMi VE YAZININ GELiŞiMi Bölüm 2

  Uruk Dönemi (MÖ 4000-3100)  Uruk, Basra Körfezi yakınında, Fırat Nehri’nin sol kıyısında yer alan, Mezopotamya’nın en önemli kentlerinden biridir. Burada yapılan arkeolojik araştırmalarda, uygarlaşma sürecinin önemli adımlarının atıldığı bir sürecin bulguları saptanmıştır. MÖ dördüncü binyılın başlarından itibaren Güney Mezopotamya’daki kentler çekim merkezi olmuş ve nüfusları hızla artmıştır....
Continue reading

Dünyanın Bilinen En Eski Aşk Şiirini Okuyun

Aşk şiirleri modern bir edebiyat türü değil. Irak’ın güneydoğu kesiminde yer alan Nippur Antik Kenti’nde bulunan ve Milattan önce 18. yüzyıl’a tarihlenen bu tablet, dünyanın bilinen en eski aşk şiirini günümüze taşıyor. Bu aşk şiiri, pişmiş toprak bir tablet üzerine çivi yazısıyla MÖ. 2037 ila 2029 yılları arasında...
Continue reading

Yazılı (Tarihi) Sürecin Başlangıcı ve Sümerler Bölüm 1

GiRiŞ Sümer Ülkesi Mezopotamya, genel olarak Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan alanın adı olarak kullanılmaktadır. Antik yazarların iki nehir arasını tanımlamak için Grekçe mesos (orta) ve potamos (ırmak) sözcüklerinden türettikleri bu isim, zaman içerisinde bu bölgede oluşan uygarlıkları ve bunların yayılım alanını tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır. Mezopotamya...
Continue reading

Gelişmiş medeniyetlerin hayranlık uyandıran izleri: Sümerler

Mezopotamya, Yunancada “nehirler arasında” anlamına gelir. Bu bölge, dünyadaki en verimli topraklardan biridir ve bu özelliğiyle büyük medeniyetlerin geliştiği bir bölge olmuştur. Bu toprakların güneyinde bulunan ve bugün Kuveyt ve Kuzey Suudi Arabistan olarak bilinen bölgeden çıkan bir grup insan, diğer topluluklardan farklı bir dil konuşuyor, şehirlerde oturuyor,...
Continue reading