Home » Tarih » Endülüs » ENDÜLÜS TARİHİ KRONOLOJİSİ

ENDÜLÜS TARİHİ KRONOLOJİSİ

ENDÜLÜS TARİHİ KRONOLOJİSİ

(İspanya ve Dünya Tarihi ile Mukâyeseli)

300 Altı yüzyıl sürecek olan Orta Amerika yerli kültürlerinin “klasik” döneminin başlaması

378-450 Hunlar’ın Orta Avrupa’yı istilası üzerine Gotlar, Burgonyalılar, Vandallar, Anglosaksonlar ve öteki Germen halklarının Roma topraklarına gelmeleri

Roma İmparatorluğunun büyük barbar akınlarıyla çökmesi ve bir daha toparlanamaması

Germen akınları ve bu akınların Latin dünyasında yol açtığı kargaşa üzerine, manastırların eğitim-kültür merkezleri durumuna gelmesi

410 Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizigotlar’ın Roma kentini yağmalamaları ve İspanya’ya geçip krallıklarını kurmaları

451 Papa’nın çağrısıyla Kalkedon (Kadıköy) Konsili’nin toplanarak teslis öğretisinin Papa Büyük Leon’un belirlediği şekliyle benimsenmesi ve monofizist anlayışın reddedilişi

453 Attila’nın ölümü ve Hun federasyonunun dağılması

496 Frank Kralı Clovis’in Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebini benimsemesi

565 Doğu Roma imparatorlarına “Bizans İmparatoru” denmeye başlanması

571 Hz.Muhammed’in doğumu

622 Hz.Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti

632 Hz.Muhammed’in vefatı

632-1000 İslâmiyet’in Arap Yarımadasından çıkarak “ilk dönem fetihler” sayesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika ve İber Yarımadası’nda yayılması

634 Halife Hz. Ebubekir’in vefatı

634-644 Halife Hz. Ömer’in halifelik dönemi

636 Suriye bölgesinin fethi

638 Kudüs’ün fethi

639-642 İslamî takvimin (hicrî) uygulamaya konması

İran, Mısır ve Filistin’in fethi

641 Müslümanların Mezopotamya’yı fethi

642 Müslümanların Mısır’ı fethi

644-656 Halife Hz. Osman’ın halifelik dönemi

647 Trablusgarb’ın fethi

650-652 İran ve Mezopotamya’da Sasani yönetiminin tamamen sona ermesi

İslam devleti sınırlarının Horasan’a kadar uzanması

Sicilya (Syracuse kenti) üzerine yapılan ilk Müslüman akını

653 Kıbrıs’ın ikinci kez ve Rodos Adası’nın fethi

656-659 Halife Hz. Ali’nin halifelik dönemi

661 Emevîler’in Hilâfeti ele geçirmesi

668 Sicilya çıkarması

670 Kuzey Batı Afrika’nın Ukbe b. Nâfi’ tarafından fethi ve Kayrevan şehrinin kurulması

498

Emeviler’in İstanbul kuşatması

680 Muâviye’nin ölmesi, oğlu Yezîd’in başa geçmesi ve Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi

687 Uzakbatıda Barbar Karolenj İmparatorluğunun yerleşmesiyle Avrupa’da sukûnetin yerleşmesi

696 Arapça’nın İslam devletinin resmi dili olması ve ilk Arap sikkesinin basılması

698 Elden çıkan Kuzey Batı Afrika’nın Hassan b. Nu’mân tarafından yeniden fethi ve Tunus şehrinin kurulması

705 Kuzey Batı Afrika’nın Mûsâ b. Nusayr tarafından bir vilâyet olarak Emeviler’e bağlanması

710 Tarîf b. Mâlik’in keşif birliği başında İspanya’ya geçişi

711-715 İspanya’nın Fethi Dönemi

711 Târık b. Ziyâd’ın İspanya çıkarması

İber Yarımadası’nda Vizigot hâkimiyeti döneminin sona ermesi

712 Mûsâ b. Nusayr’ın İspanya’ya geçişi

712-713 İslam devleti sınırlarının Çin’e kadar uzanması

713 Abdülaziz b. Mûsâ ile Teodomir arasında barış yapılması

714 Târık ile Mûsâ’nın Endülüs’ten ayrılarak Dımaşk’e dönmeleri

Merovenjler’in kralı Karl (Charles) Martel’in Franklar’ın da liderliğini elde etmesi

714-741 Frank Kralı Karl Martel’in yönetim dönemi

715-756 Endülüs’te Valiler Dönemi

715 Müslümanların Kuzey Batı Hindistan’daki Sind bölgesini, bir süre sonra da Hint Okyanusunda üstünlüğü ele geçirmeleri

İndus Vadisinde çöller bölgesinin Müslümanlarca fethi

716 Emeviler’in İstanbul kuşatması

718 İspanya’da ilk Hıristiyan isyanı: Asturias bölgesinde Pelayo’nun isyan etmesi ve Oviedo yakınında Hıristiyan İspanya krallığının temellerini atması: Kuzeybatıda Pelayo liderliğinde Asturias/Galicia Düklüğü, Kuzeydoğuda Petrus liderliğinde Kantabria Düklüğü

Vali el-Hurr b. Abdurrahman es-Sakafî’nin Basklı-Asturiaslı Hıristiyanları başarısız kuşatması

Müslümanların Endülüs üzerinden Frank toraklarına girmeleri

Küçük Asya’da (Anadolu) Bizans iktidarının yeniden kuruluşu

718-1085 Reconquista’nın birinci safhasının başlaması

719 Endülüs Vâlisi Semh b. Mâlik’in Kurtuba’yı idare merkezi yapması

Nerbûne’nin (Narbonne) fethi

721 Müslümanların Tulûşe’den (Toulouse) geri püskürtülmeleri

729 Kuzey Endülüs’te Menûse isyanı

730 Papalık ile Bizans arasında dinî semboller konusunda anlaşmazlık

731 Abdurrahman b. Muâviye’nin (Dâhil) doğumu

732 Karl Martel’e karşı Balâtüşşühedâ (Tours/Poitiers) savaşıyla gelen yenilgi

735-736 Vali Ukbe İbnü’l-Haccâc’ın başarısız Galicia seferi

739 Asturias’ta Galicia Kralı I.Alfonso’nun göreve gelmesi

740 Endülüs’te Berberî isyanlarının çıkması üzerine I.Alfonso’nun saldırması

742 Vali Belc b. Bişr’in Dımaşkliler’i Endülüs’ün çeşitli yerlerine yerleştirmesi

Kuzey Afrika’da Emeviler’e karşı Berberî isyanları

750 Endülüs’te kıtlık başgösterince, Hıristiyanların saldırısı

Doğu’da Emevîler’in sona ermesi ve Abbâsîler’in kurulması

751 Endülüs’te asabiye sebebiyle iç karışıklıkların çıkması

Arbûne’nin kaybı

Berberîler’den bazı grupların Mağrib’e göç etmesi

Talas Meydan Savaşında Türkler ile Araplar’ın müttefikan Çinliler’i yenmesi

752 Kısa Pepin’in Franklar’ın kralı unvanını alması

753 I.Alfonso’nun Aşturga’yı (Astorga) işgal etmesi

755 Abbâsîler’in elinden kurtulan Abdurrahman b. Muâviye’nin Endülüs’e ulaşması

756 I.Abdurrahman’ın Emîrliği

Çin’de ilk baskı âletinin bulunması

756-929 Endülüs Emevi Emîrliği Dönemi

757 I.Abdurrahman’ın İbn Muğîs ayaklanmasıyla uğraşması

Galicia Kralı I.Froila’nın Lük, Burtugal, Şelemenka, Şekûbiye, Âbile, Semmûre’yi işgal etmesi

758-760 Güney Hazar Bölgesinin İslam devletine eklenmesi

759 Endülüs Vâlisi Yusuf el-Fihrî’nin öldürülmesi

768-774 I.Aurelio zamanında Galicia Krallığı ikiye bölündü

FranklarIn Kralı Şarlman’ın (Charlemagne) tahta geçişi

774-784 Silo zamanında Galicia Krallığı yeniden birleşti

777 Sarakusta Vâlisinin Frank Kralı Şarlman’ı ziyaret etmesi

778 Şarlman’ın Sarakusta’yı kuşatması ve Bâbü’şşezerî (Roncevamx) Savaşı

782 Müslümanların Anadolu’yu ele geçirmesi

784 Silo’nun ölmesi ve yerine Mauregato’nun geçmesiyle Galicia Kr.nın yeniden ikiye bölünmesi

785 İberya yerli Hıristiyan halkından İslamiyet’e girişlerin artması

I.Abdurrahman’ın Kurtuba Katedrali’ni Hıristiyanlardan satın alması

788 I.Abdurrahman’ın vefatı ve I.Hişam’ın emîr olması

Kurtuba Katedrali’nin yerine Kurtuba Ulucâmiinin planlanması ve inşâsının başlaması

791-842 II.Alfonso (791-842) liderliğinde Galicia Kr. yeniden birleşti

II.Alfonso ile I.Hişam, I.Hakem ve II.Abdurrahman arasında, Müslümanların başarılı olduğu şiddetli savaşlar olması

795 İmam Mâlik’in vefatı

796 I.Hişam’ın vefatı ve I.Hakem’in emîr olması

Kurtuba Ulucâmii inşaatının tamamlanması

799 Osvar’ın kendisini Navar dükü ilan etmesi

800 Şarlman’ın İmparator lâkabını alması

Kuzey Afrika’da (Tunus) Ağlebîler’in kurulması

804-806 Harun Reşid’in Anadolu seferi

807 Tuleytula ayaklanması ve Hendek Vak’ası

8 . ?-1137 Berşelûne Kontluğu

809-1137 Aragon Kontluğu

810 veya 820-1512 Navar Krallığı

814 Şarlman’ın ölümü

816 Mâlikî Mezhebinin Endülüs’te yayılmaya başlaması

822 I.Hakem’in vefatı ve II.Abdurrahman’ın emîr olması

Ziryâb’ın Bağdat’tan Endülüs’e geçişi ve Abbâsî tesirinin başlaması

825-831 Mürsiye şehrinin inşâ edilmesi

827 Girit’in fethi

827-902 Müslümanların (Ağlebîler) Sicilya’yı fethi

829 İşbiliye Ulucâmiinin inşâ edilmesi

830-835 Galicia’da Havari James’in ya da sözde Yakup Peygamber’in kalıntılarının bulunması ve Şente Yakub (Santiago de Compostela) şehrinin Hıristiyanlar için kutsal hac mekanı haline gelmeye başlaması

830-833 Bağdat’ta Beytü’l-Hikme’nin kurulması

831-1000 Danimarka, İsveç Norveç ve İzlanda’nın Hıristiyanlığa geçişleri

835 Mâride kalesinin inşâsı

837 Müslümanların Napoli’yi fethi

839 Kurtuba ile Bizans arasında elçilerin gidiş-gelişi

840 Uygurlar’ın yıkılışı

841 Müslümanların Bari’yi fethi

842-850 I.Ramiro dönemi Müslümanlara karşı başarısız saldırılarla geçti

844 Normandiyalılar’ın İşbiliye’yi kuşatmaları

845 Çin’de Budizm’in resmen yasaklanması, bunun üzerine Kore’de devlet dini haline getirilmesi

846 Ostia ve Roma’nın Müslümanlarca kuşatılması, Papa VIII.John’un (877-882) vergiye bağlanması

847 Harizmî’nin ölümü

850-866 I.Ordono’nun, Müslümanların iç karışıklığından yararlanarak Duvîru nehrinden güneye inmesi ve geri çekilmek zorunda kalması

851 Martyr Hareketi ve Flora ve Mâriye adlı isyancı kızların ölmesi

852 II.Abdurrahman’ın vefatı ve I.Muhammed’in emîr olması

853 Tarihçi İbn Habîb’in vefat etmesi

Normanlar’ın Orleans ve Paris kentlerini istila etmeleri

855 Kal’atü Rebâh’ın güçlendirilmesi

İmam Ahmed b. Hanbel’in ölümü

857 Ziryâb’ın Kurtuba’da vefatı

859 Vikingler’in Cezîretü’l-Hadrâ’yı işgal etmeleri

866-911 III.Alfonso’nun Müslümanlara karşı saldırıları: Mâride, Kulumriye, Bâzu, Kûriye ve Şelemenka’yı tahrip etmesi

867 Saffârîler’in kurulması

868 Ahmed b. Tulun’un Mısır’a vali atanması

870 Buhârî’nin ölümü

873 Kindî’nin ölümü

Endülüs’te umumi kıtlığın baş göstermesi

886 I.Muhammed’in vefatı ve Münzir’in emîr olması

888 Münzir’in vefatı ve Abdullah’ın emîr olması

891 Abdullah’ın İşbiliye’yi ele geçirmesi ve yağmalaması

897 Zeydîler’in kurulması

899 Karmatîler’in kurulması

900 Viking saldırıları sonucu İngiliz-İrlanda kiliselerinin yakılıp yıkılmasıyla kültür merkezlerinin sönmesi

Paralı Türk askerlerinin ve Türk kabilelerinin İslam devletlerinin siyasi hayatlarında etkili olmaya başlamaları

Maya ve Meksika topluluklarının bilinmeyen nedenlerle dağılması

Sâmânîler’in kurulması

900-1350 Avrupa’da toprakların tarıma açılma tekniklerinin uygulamaya başlanması (Endülüs’ün etkisiyle)

901 Sâbit b. Kurrâ’nın ölümü

Lâride’de Ulucâmi’nin inşâsı

905 Endülüs’e Zâhirî Mezhebini sokan Abdullah b. Kâsım b. Hilâl’in vefatı

Pamplona yakınında Navar Krallığının kurulması

905-925 I.Sancho Garces’in, Navar Krallığı’nın gerçek kurucusu olması

909 Kuzey Afrika’da Fâtımîler’in kurulması ve Ağlebîler’in sona ermesiyle Sicilya’nın Fâtımî vilâyeti haline gelmesi

910 Cluny’de Burgundy Manastırı’nda Benedict Tarikatının kurulması

911 Garcia ile birlikte Galicia Krallığı’nın artık Leon Krallığı adını alması

911-1230 Leon Krallığı

912 Emîr Abdullah’ın vefatı ve III.Abdurrahman’ın emîr olması

913 Saîd b. Münzir’in İşbiliye Vâlisi olması ve şehrin surlarını yıkarak köşk inşâ etmesi

914 Leon’un Asturias’ı başkent edinmesi

915 Endülüs’te umumi kıtlığın baş göstermesi

918 İsyancı İbn Hafsûn’un vefatı

919 Endülüs’te veba salgını

920 Kuzey İspanya’daki Osma, Şente İştebîn de Gûrmâc (San Esteban de Gormaz), Kelûniye (Clunia) ve Mûyes (Muez) küçük kentlerinin fethedilmesi

923 Taberî’nin ölümü

925 Râzî’nin ölümü

928 Berbeştru kalesinin fethi

Kurtuba’da darphânenin kurulması

929-1031 Abdurrahman’ın kendisini halîfe ilân etmesi ve Endülüs Emevi Hilâfeti Dönemi

930 Karmatîler’in Mekke’yi yağmalaması

930-1217 Kastilya Krallığı

931 Sebte şehrinin alınması

İbn Meserre’nin vefatı

935 İmam Eş’arî’nin ölümü

936 Medînetü’z-Zehrâ’nın inşâsı

938 Semmûre’nin Müslümanlar tarafından geri alınması

939 Müslümanların Şente Menkeş’te (Simancas) yenilmesi

940 İbn Abdirabbih’in vefatı

942 Ebû Ali el-Kâlî’nin Endülüs’e gelmesi

944 Turtûşe’de tersâne inşâsı

İmam Mâtüridî’nin ölümü

945 Bizans elçilerinin Kurtuba’ya gelmesi

Büveyhî Müizzüddin Ahmet’in Bağdad’ı işgal etmesi

946 Endülüs’te veba salgını

950 Fârâbî’nin ölümü

Girit’in Bizanslılar tarafından işgal edilmesi

951 Leon Kralı II.Ramiro’nun ölmesi

953 Benedict Tarikatı üyesi Clunylerin Berşelûne’ye ulaşması

Juan de Gorz’un elçisinin Kurtuba’ya gelişi

954 Fâtımîler’in el-Meriye sâhillerine saldırması

955 Tarihçi Ahmed Râzî’nin vefatı

el-Meriye şehrinin yeniden inşâsı

956 Turtûşe Ulucâmiinin inşâsı

961 Abdurrahman en-Nâsır’ın vefatı ve II.Hakem’in halîfe olması

963 Gazneliler’in kurulması

965-969 Bizanslılar’ın Suriye’yi işgal etmesi

Fâtımîler’in Mısır’ı ele geçirmeleri

966 Normandiyalılar’ın Endülüs’ün Atlas Okyanusu kıyılarına saldırması

970 Yahudi asıllı vezir Hasdây b. Şaprût’un vefatı

Normandiyalılar’ın Şente Yâkub (Santiago) kıyılarına saldırması

972 Bizans elçisinin Kurtuba’ya gelmesi

976 II.Hakem’in vefatı ve II.Hişam’ın halîfe olması

976-1025 Büyük Bizans komutanlarından II.Basileios’un yönetim dönemi

977 Tarihçi İbnü’l-Kûtiyye’nin vefatı

978 Vezir Ca’fer Mushafî’nin azledilmesi

979 Medînetü’z-Zâhire’nin inşâsı

980 Hâcib el-Mansûr İbn Ebî Âmir’in yeni bir ordu tanzim etmesi

981 el-Mansûr’un Leon seferi ve Şente Menkeş’i fethetmesi

985 el-Mansûr’un Katalonya bölgesine seferi ve başkent Berşelûne’yi fethi

988 el-Mansûr’un Kûriye (Coria), Liyûn (Leon) ve Semmûre (Zamora) kentlerini fethi

Tarihçi İbn Hayyân’ın doğumu

989 Şâir İbn Hânî’nin vefatı

Rusya’nın Hıristiyanlığa geçişi

999 Leon Kralı III.Bermudo’nun ölmesi ve V.Alfonso’nun kral olması

994 İbn Hazm’ın doğumu

997 el-Mansûr’un Gâle (Gaule) veya Cıllîkıye bölgesi seferi ve Şente Yâkub kentini fethi

Mağrib’te Zîrî b. Atıyye’nin yenilmesi

1000 (Yaklaşık olarak) Batı Avrupa’nın komşularıyla ilişkilerinin baskın niteliğe bürünmeye başlaması

Avrupalılar’ın günlük tüketim mallarını pazara götürmede su yollarından iyi şekilde yararlanmaları

Kelt, Germen, Slav kabileleri ve Macaristan’ın Hıristiyanlığı benimsemeleri

Avrupa mimarisinde Romanesk anıtsal taş yapı atılımının başlaması

Gazneli Mahmut eliyle Müslümanların Hindistan’ı fethi

Müslümanların Sahra’nın güneyinde önemli ilerlemeler kaydetmeleri

Altay dağlarından Güney Rusya’ya kadar uzanan Bozkırların Türkçe konuşan kabilelerin merkezi haline gelmesi

1000-1300 Avrupa’da kasabaların gelişme göstermesi

1000-1453 Müslümanların Hindistan, Doğu Avrupa ve Orta Asya’da yayılması

1000-1500 Avrupa siyasi evriminin üç evresi

1000-1550 İslam mimarisinin yükseliş ve ihtişam dönemi

1002 el-Mansûr İbn Ebî Âmir’in Kastilya seferi ve sefer esnasında vefatı üzerine Medînetü Sâlim’de defnedilmesi, yerine oğlu Abdülmelik Muzaffer’in hâcib olması

1003 el-Muzaffer’in Katalonya Seferi

1005 el-Muzaffer’in Cıllîkıye Seferi

Mağrib’te Kayrevân Câmii’nde Halîfe Hişam adına hutbe okunması

1006 el-Muzaffer’in Kastilya seferi ve Kelûniye zaferi

el-Muzaffer’in Benbelûne (Pamplona) seferi

1007 (Yaklaşık olarak) Selçuk’un Cend şehrinde ölümü

1008 Abdülmelik’in vefatı ve Abdurrahman Şencûl’ün (Sancho) hâcib olması

II.Hişam’ın tahttan inmesi ve yerine Muhammed Mehdî’nin geçmesi, Süleyman Müstaîn’in halîfelik iddiası

Mehdî’nin vefatı

Medînetü’z-Zâhire’nin yağmalanması

1010 II.Hişam’ın yeniden hilâfete getirilmesi

1011 Belensiye’de Âmirîler hânedânının kurulması

1012 Tarihçi İbnü’l-Fardî’nin vefatı

1016 Ali b. Hammûd’un Kurtuba’ya hâkim olması

Ali’nin vefatı ve yerine Kâsım b. Hammûd’un geçmesi

1017 Endülüs’e karşı Burgonyalılar’ın Haçlı saldırıları başlatmaları

IV.Abdurrahman Murtezâ’nın halîfe ilân edilmesi

Kont Sancho Garcia’nın ölmesi

1018 Çağrı Bey’in Doğu Anadolu seferine çıkması

1020 Yahudi asıllı Endülüslü filozof Solomon İbn Gabirol’ün (Avicebron) doğumu

1023 V.Abdurrahman Müstazhir’in halîfe olması

III.Muhammed Müstekfî’nin halîfe ilân edilmesi

1025 (-ten itibaren) Clunylerin Aragon, Navar ve Leon krallıklarında yayılması

1027 III.Hişam Mu’tezid’in halîfe ilân edilmesi

1028 Leon Kralı V.Alfonso’nun vefatı ve yerine III.Bermudo’nun geçmesi

1031-1090 Endülüs Emevileri idaresinin sona ermesi ve Endülüs’te Mülûkü’t-Tavâif Dönemi

1035 Büyük Sancho’nun ölmesi ve yerine I.Fernando’nun geçmesi

Gazneliler’in Selçuklular’a Horasan’da muhtariyet vermesi

1037 İbn Sina’nın vefatı

Leon Kralı III.Bermudo’nun ölmesi

1037-1157 ve 1217-1502 Birleşik Leon-Kastilya Krallığı

1038 Gırnata’da Habbûs b. Zîrî’nin vefatı ve yerine oğlu Bâdîs’in geçmesi

1038 Selçuklular’ın Gazneliler’i Telhâb’ta yenerek bağımsızlıklarını kazanmaları

1040 Selçuklular’ın Gazneliler’e karşı kazandıkları Dandanakan Zaferi

1041 İşbiliye’de Kadı Muhammed b. Abbâd’ın vefatı ve yerine oğlu Mu’tezid’in geçmesi

1043 Kurtuba’da Ebu’l-Hazm b. Cehver’in vefatı ve yerine Ebu’l-Velîd b. Cehver’in geçmesi

1045 Batalyevs Emîri İbnü’l-Eftas’ın vefatı ve yerine Muzaffer’in geçmesi

Sid Campeador’un doğumu

1048 Bîrûnî’nin vefatı

1049-1054 Papa IX.Leo, Avrupa liderlerini Endülüs üzerine yönlendiriyor

1053 I.Fernando’nun Tuleytula’ya karşı saldırıya geçmesi

1054 Murâbıtlar’ın kurucularından Lemtûne lideri Yahya b. Ömer’in ilk askerî başarısı: Sicilmâse’yi fethi

Papa ile Konstantinopolis Patriğinin birbirlerini aforoz etmeleriyle Katolik-Ortodoks bölünmesinin ortaya çıkması

1053 I.Fernando’nun Tuleytula’ya karşı saldırıya geçmesi

1056 Gırnatalı Vezir Yahudi İbnü’n-Nağzele’nin vefatı

1057 Bâdîs’in Hammûdîler’in Mâleka’sını ele geçirmesi

I.Fernando’nun Batalyevs’e saldırması

1058 Runde’nin İşbiliye Emîrliğine katılması

Yahudi asıllı Endülüslü filozof İbn Gabirol’ün (Avicebron) ölümü

1059 Avrupa’nın siyasi evriminde imparatorun piskoposlarca desteklenmesi devrinin sona ermesi ve Papalığın piskoposları atama hakkını kendi eline almasıyla imparator-papa kavgaları döneminin başlaması

1060-1091 Norman Prensliği tarafından işgal edilen Sicilya’da İslam hâkimiyetinin sona ermesi

1061 Lemtûne lideri Ebû Bekir b. Ömer’in yönetimi Yusuf b. Taşfîn’e vekâleten devretmesi

1061-1073 Hıristiyan dünyanın Papa II.Alexander sayesinde Müslümanların bütün Akdeniz havzasından temizlenmesi yani Akdeniz Reconquistası idealiyle tanışması

1062 Merâkeş şehrinin inşâsı

1063 I.Fernando’nun Kûriye şehrini işgal etmesi

1064 Normandiyalı Fransızlar’ın Berbeştru şehrini işgal etmeleri: Müslümanlara karşı ilk Haçlı Seferi

İbn Hazm’ın vefatı

1065 Berbeştru şehrinin İbn Hûd tarafından geri alınması

Kastilya-Leon Kralı I.Fernando’nun ölmesi ve devletin oğulları arasında taksim edilmesi

1068 Mu’tezid’in vefatı ve yerine Mu’temid’in geçmesi

Abbâdîler’in Kurtuba’ya hâkim olması

1070 Tarihçi Sâid Tuleytulî’nin vefatı

1071 Malazgirt Zaferi ile Selçuklu Türkleri’nin Bizanslılar’dan Anadolu’yu almaları

1072 II.Sancho’nun VI.Alfonso’yu yendikten sonra Semmûre’de öldürülmesi

1073 Kuzey Afrika’da Yusuf b. Taşfîn’in Murâbıtlar’ın başına geçmesi

1075 Tuleytula Emîri Me’mûn b. Zünnûn’un vefatı

Gırnata Emîri Bâdîs b. Habbûs’un vefatı

Süleyman Şâh’ın İznik’i fethedip Türkiye Selçuklu Devletini kurması

1076 Tarihçi İbn Hayyân’ın vefatı

1078 Sıkıliyeli (Sicilya) şâir İbn Hamdîs’in Endülüs’e gelişi

1079-1080 Mekke-Medine’de Abbâsî Halîfesi ve Selçuklu Sultanı adına hutbe okunması

1081 Fakîh Ebu’l-Velîd Bâcî’nin el-Meriye şehrinde vefatı

1082 Müstaîn İbn Hûd’un vefatı

1083 Mecrît’in düşüşü

Dil âlimi A’lem Şentemerî’nin vefatı

1084 Ali b. Yusuf b. Taşfîn’in doğumu

Şâir vezir İbn Ammâr’ın vefatı

1085 VI.Alfonso’nun Tuleytula şehrini işgal etmesi

VI.Alfonso’nun Leyyit (Aledo) kalesini ele geçirmesi

1085-1238 Reconquista’nın ikinci safhası

1086 Yusuf b. Taşfîn’in Endülüs’e geçişi ve Zellâka Zaferi

Yusuf b. Taşfîn’in Abbâsî Halîfesi Muktedî-Biemrillâh’a sembolik itâat arz etmesi

1087 Sultan Melikşâh’ın Bağdat’a girmesi

1088 Yusuf’un Endülüs’e ikinci kez geçerek Leyyit kalesini kuşatması

1089 Navar Kralı Sancho Ramirez’in Menteşûn’u işgali

VI.Alfonso’nun Leyyit kalesini tahliye etmesi

1090 Yusuf’un Endülüs’e üçüncü geçişi, Tuleytula kuşatması

ve Endülüs emîrliklerine son verme hareketini başlatması

1090-1147 Endülüs’te Murâbıtlar Dönemi

1091 Mu’temid b. Abbâd ile destekçisi VI.Alfonso’ya karşı Murâbıtlar’ın Hısnü’l-Müdevver veya Belme (Palma) zaferi

Murâbıtlar’ın İşbiliye’yi ele geçirmeleri

Şâire Lâride bnt. Müstekfî’nin vefatı

1092 Belensiye’nin Sid’ten geri alınması

Sultan Melikşâh’ın ölümü

1093 Fakîh İbn Sehl’in vefatı

1094 Sid’in Belensiye’yi ikinci kez işgali

Üşbûne bölgesinin Hıristiyanlardan geri alınması

Coğrafya âlimi Ebû Ubeyd Bekrî’nin vefatı

1095 Mu’temid b. Abbâd’ın Ağmat’ta vefatı

İbn Kuzmân’ın doğumu

Clermont Konsili

1096 Navarlılar’ın Veşka’yı işgal etmesi

Anadolu ve Orta Doğu üzerine Avrupalılar’ın Haçlı Seferlerinin başlaması

1097 İspanyollar’ın desteklediği Sid’e karşı yapılan savaşın kaybedilmesi

VI.Alfonso’ya karşı Künneşre zaferi ve Sid’in oğlu Don Diego’nun savaş sırasında öldürülmesi

Birinci Haçlı Seferi ordularının İznik’i işgal etmesi

1098 Urfa Haçlı Kontluğu’nun kurulması

Antakya’nın Haçlılar tarafından işgal edilmesi ve Antakya Prinkepsliği’nin kurulması

Fâtımîler’in Kudüs’ü ele geçirmesi

1099 Sid’in Belensiye’de ölmesi

Haçlılar’ın Kudüs’ü işgali ve burada Kudüs Haçlı Krallığı’nı kurması

1100 1100 Yılı Haçlı Seferleri ile Avrupalılar’ın Türkler’e karşı başarısız olmaları

1102 Belensiye’nin Sid’in hanımı tarafından VI.Alfonso’ya verilmesi üzerine Murâbıtlar’ın şehri ele geçirmesi

1104 Sarakusta dışında bütün Endülüs’ün Murâbıtlar’a bağlı bir eyâlet haline getirilmesi

Müslümanların Berşelûne veya Katalonya bölgesine akınları

Aragon tahtına I.Alfonso’nun geçişi

1106 Yusuf b. Taşfîn’in vefatı ve yerine oğlu Ali’nin hükümdar olması

Meşhur Endülüslü bilgin ez-Zehrâvî’nin vefatı

1108 Uklîş Zaferi

Sarakusta Emîri Müstaîn İbn Hûd’un vefatı

1109 Müslümanların Tuleytula kuşatması

Talebîre’nin fethi

1109 Kastilya-Leon Kralı VI.Alfonso’nun ölmesi ve yerine Urraca’nın geçmesi

1109-1143 Portekiz Krallığı’nın resmen bağımsız olması

1111 Kulumriye’nin (Coimbra), Şenterîn (Santarein), Batalyevs (Badajoz), Ubûrtû (Porto), Yâbüre (Evora) ve Üşbûne’nin (Lisbon) fethi

İmam Gazâlî’nin vefatı

1113 Şâir İbnü’l-Lübâne’nin vefatı

1114 Vali Mezdelî’nin Tuleytula kuşatması

1117 Elden çıkmış olan Kulumriye’nin yeniden fethi

1118 Sarakusta’nın Aragonlular tarafından işgal edilmesi

Cezâiru’ş-Şarkiyye’nin (Balear Adaları) fethi

1119 Kudüs’te Şövalye Tarikatlarının kurulması

1120 Ketunde (Cutanda) yenilgisi ve Aragonlular’a karşı Gırnata savaşları

Şövalye Tarikatlarının İspanya’ya yerleşmeleri

1121 Merâkeş’te Mehdî b. Tûmert’in isyanı ve Muvahhidler hareketinin başlangıcı

1125 İbn Zühr’ün vefatı

1126 İbn Rüşd’ün Kurtuba’da doğumu

Şâir İbn Abdûn’un vefatı

Şâir A’mâ Tuleytulî’nin vefatı

Tarihçi Turtûşî’nin İskenderiye’de vefatı

1128 Alfonso Hanriquez’in Portekiz kralı olması

1128-1139 Endülüs Valisi Taşfîn b. Ali’nin Hıristiyanlara karşı seferleri

1129 Kılâ’a (Alcolea) yenilgisi

1130 Mehdî b. Tûmert’in vefatı ve yerine Abdülmü’min b. Ali’nin geçmesi

1134 İfrâğa (Fraga) Zaferi

Tarihçi Feth b. Hâkân’ın Merâkeş’te öldürülmesi

Mûsâ b. Meymûn’un Kurtuba’da doğumu

1137-1516 Aragon-Berşelûne/Katalonya Krallığı

1138 Şâir İbn Haffâce’nin vefatı

1139 İbn Bâce’nin vefatı

Portekiz Krallığının tamamen bağımsız hale gelmesi

Sultan Sencer’in Hârizm’e hâkim olması

1142 Hıristiyan inançlarının akılla desteklenebileceğine inanan düşünür Pierre Abelard’ın ölümü

1143 Ali b. Yusuf’un vefatı ve yerine Taşfîn b. Ali’nin hükümdar olması

1144 İmâdeddin Zengi’nin Urfa’yı fethederek Urfa Haçlı Kontluğu’na son vermesi

1144-1145 Murâbıtlar’ın Endülüs’teki hâkimiyetlerinin iyice zayıflaması üzerine İkinci Mülûkü’t-Tavâif denen dönemin ortaya çıkması

1145 Murâbıtlar’ı sona erdirmek üzere olan Muvahhidler’in Endülüslüler ile ilk temasları

Taşfîn b. Ali’nin Vehrân’da vefatı

1146-1152 Muvahhid Halîfesi Abdülmü’min’in Endülüs’e ordu sevk etmesi ve Endülüs’e hâkim olması

1147 el-Meriye’nin düşüşü

Üşbûne (Lisbon) ve Şenterîn’in (Santarein) düşüşü

Muvahhidler’in Merâkeş’e girmesiyle Afrika ve Endülüs’te Murâbıtlar’ın sonu

Muvahhidler’in İşbiliye’yi ele geçirmesi

Şenterîn ve Üşbûne’nin kaybı

Belensiye’de İbn Merdenîş’in emîr olması

İbn Bessâm’ın vefatı

1147-1238 Endülüs’te Muvahhidler Dönemi

1148 İfrâğa, Lâride, Miknâse ve Turtûşe’nin kaybı

Yahya b. Gâniye’nin vefatı

1150 VII.Alfonso’nun Kurtuba kuşatması

1154 “Sicilya’nın vaftiz edilmiş iki sultanı”ndan biri olan Sicilya Kralı II.Roger’in ölümü

Coğrafya âlimi İdrîsî’nin Nüzhetü’l-müştâk’ın telîfini tamamlaması

1157 el-Meriye’nin Hıristiyanlardan geri alınışı

Murâbıtlar’ın Endülüs’teki son kalıntısı Meymûn b. Yeddir’in Gırnata’yı Muvahhidler’e teslim etmesiyle Endülüs’teki Murâbıt varlığının tamamen sona ermesi

Sultan Sencer’in ölümü

1158 Kastilya tahtına VIII.Alfonso’nun geçişi

1160 İbn Hemüşek’in Karmûne’yi ele geçirmesi

1160-1163 Abdülmü’min’in Endülüs’e geçişi ve İber Yarımadası’nı ele geçirme planı için çalışmalar yapması

1161 Abdülmü’min’in Cebelitârık beldesini inşâ etmesi

İbn Hemüşek’in yenilmesi ve Karmûne’nin geri alınması

1162 İbn Merdenîş ve müttefiklerine karşı Muvahhidler’in Sebîke zaferi sayesinde Gırnata’yı tekrar ele geçirmeleri

Portekizliler’in Şenterîn ve Bâce şehirlerini işgali

Abdülmelik b. Zühr’ün vefatı

1163 Abdülmü’min b. Ali’nin vefatı ve yerine Ebû Yakub Yusuf’un halîfe olması

1165 Batı Endülüs’te Portekizli Giraldo Sempavor’un işgal harekâtı

Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’nin Mürsiye şehrinde doğumu

1169 Portekizliler’in Batalyevs’e Saldırması Üzerine Leon Kralının Muvahhidler’e yardım etmesi

1171 İbn Merdenîş’in ölümü

İşbiliye Ulucâmii ve Vâdî’l-Kebîr köprüsünün inşâ edilmesi

Galler ve İrlanda’nın Anglo-Norman şövalyelerince ele geçirilmesi

Selâhaddin Eyyûbî’nin Fâtımî Hilâfeti’ne son vermesi

1172 Vebze (Huete) Savaşı

Portekizliler’in Bâce (Beja) saldırısı

1173 Kastilyalı Kont Jamino’nun yenilmesi

Hıristiyanların İsteğiyle Yapılan Büyük Barış Antlaşması

1174 Nûreddin Mahmud Zengi’nin ölümü

1176 Anadolu Selçukluları’nın Bizanslaılar’ı Miryokefalon’da yenilgiye uğratmaları

1177 Kastilya Saldırıları ve Kûnka’nın (Conca) düşüşü

Şâir Rusâfî’nin Mâleka’da vefatı

1179 Fihrist adlı kitabın müellifi İbn Hayr İşbîlî’nin vefatı

1179-1182 Portekizliler ile Porto ve İşbiliye bölgesinde yapılan kara-deniz savaşları

1182 Kastilyalılar ile Yapılan Şentefîle (Santafila) ve Talebîre (Talavera) savaşları

1183 İbn Beşküvâl’in vefatı

1184 Portekizliler ile yapılan Şenterîn savaşı

Halîfe Yusuf’un vefatı ve yerine oğlu Yakub’un geçmesi

1185 İbn Tufeyl’in Merâkeş’te vefatı

1186 Gazneliler’in sona ermesi

1187 Selâhaddin Eyyûbî’nin Hıttîn’de Haçlılar’ı yenilgiye uğratması ve Kudüs’ü fethederek buradaki Kudüs haçlı Krallığı’na sona erdirmesi

1189 Şilb şehrinin Haçlılar ile birleşen Portekizliler tarafından işgali

1190 Eyyûbîler’in Sultanı Selahaddin Eyyûbî’nin Haçlılara karşı Muvahhidler’den yardım istemesi

1191 Muvahhidlerin Şilb’i geri alması

Akkâ’nın Haçlılar tarafından işgal edilmesi

1195 Hıristiyanlar’a karşı Erek (Alarcos) zaferi

1196 Halifenin Birinci Kastilya Seferi ve Tuleytula Kuşatması

1197 Halifenin İkinci Kastilya Seferi ve Tuleytula Kuşatması

1198 Müttefik Kastilya-Aragon Güçlerinin Muvahhidler ve Leonlular’a Karşı Saldırıya Geçmesi

1199 Halîfe Yakub el-Mansûr’un vefatı ve yerine Muhammed en-Nâsır’ın geçmesi

Tarihçi ve şâir İbnü’l-Ebbâr’ın doğumu

İbn Rüşd’ün Merâkeş’te vefatı

1200 Yeni Konfüçyüsçülüğün büyük filozofu Çu Hsi’nin ölümü

1203 Hıristiyanların Müttefiki İbn Gâniye’den Cezâiru’ş-Şarkıyye’nin Geri Alınması

1204 Mûsâ b. Meymûn’un vefatı

Dördüncü Haçlı Seferinde Konstantinopolis’in Haçlılar tarafından işgal edilerek Doğu Latin İmparatorluğunun kurulması

1206-1227 Cengiz Han’ın yönetim dönemi

1207 Edebiyatçı İbnü’ş-Şeyh Belevî’nin vefatı

1211 Şelbatarra (Salvatierra) savaşı

Doğu-Karahanlı Devletinin yıkılması

1212 İkâb (Las Navas de Tolosa) yenilgisi

Batı-Karahanlı Devletinin yıkılması

1213 Halîfe en-Nâsır’ın vefatı ve yerine Yusuf Müstansır’ın geçmesi

1214 el-Muğrib fî hulî’l-Mağrib kitabının müellifi İbn Saîd Mağribî’nin doğumu

Kastilya Kralı VIII.Alfonso’nun emriyle Palencia Üniversitesinin kurulması

VIII.Alfonso’nun ölümü

1215 Kastilya ile barış antlaşması yapılması

Kastilya Kralı IX.Alfonso’nun emriyle Salamanca (Şelemenka) Üniversitesinin kurulması

1217 Haçlılar ile İşbirliği yapan Portekizliler’in saldırıları ve Sağru’l-Kasr’ın (Alcacer de Sal) düşüşü

Doğu Endülüs’te İbn Hûd ayaklanması

Seyyâh İbn Cübeyr’in İskenderiye’de vefatı

Kastilya tahtına III.Fernando’nun geçişi

1222 Edebiyatçı Şüreyşî’nin Şüreyş’te vefatı

1222-1228 Muvahhid tahtının el değiştirmesi ve önce Abdülvâhid b. Yusuf, sonra Abdullah Âdil’in yönetime geçmesi

1223 (Başları) Moğollar’ın Türkistan’dan Güney Rusya’ya dek uzanan ülkeleri istilâ etmeleri

1224 Taleyâta (Tallante) ve Afs (Aspe) yenilgileri

1224-1226 İsyancı Beyyâsî’ye yardım eden Kastilyalılar’ın saldırı ve işgalleri

1227 Endülüs’te kıtlığın baş göstermesi

Reconquista için uygun ortamın oluşması

1228 Muvahhid tahtına İdris Me’mûn’un geçmesi

1229 Muvahhidler’in Afrika’da çözülüşünün Endülüs’te yansımaları: isyanlar İbn Hûd’un Endülüs’e hâkim olması ve Muvahhidler’in Endülüs hâkmiyetinin sona ermesi

1229 el-Cezâirü’ş-Şarkıyye’nin (Balear Adaları) kaybı

1231 Mâride ve Batalyevs şehirlerinin kaybı

Moğollar’ın Anadolu’ya girerek Sivas’a kadar ilerlemeleri

1232 İdrîs Me’mûn’un vefatı ve Muvahhid tahtına Abdülvâhid Reşîd’in geçmesi

İbnü’l-Ahmer’in emîr olarak ortaya çıkması

1235 İbn Dahye el-Kelbî’nin vefatı

1236 Kastilya Kralı III.Fernando’nun Kurtuba şehrini işgal etmesi

Enîşe yenilgisi ve Enîşe beldesinin kaybı

1238 Aragon Kralı I.Jaume elinde Belensiye şehrinin kaybı

İbn Hûd’un vefatı

İbnü’l-Ahmer’in Gırnata’ya hâkim olmasıyla Endülüs topraklarının Gırnata Emirliği altında toplanması ve Reconquista’nın üçüncü-son safhası (1238-1492)

1239 İbnü’l-Ahmer’in Muvahhid Halîfesi Reşîd’e biat arz etmesi

1240 Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’nin Dımaşk’ta vefatı

1242 Halîfe Reşîd’in vefat etmesi ve İbnü’l-Ahmer’in İfrîkıye’deki Hafsîler’in Emîri Ebû Zekeriya’ya biat arz etmesi

I.Jaume’nin Mürsiye (Murcia) şehrini işgal etmesi

Moğol Hanı Büyük Ögedey’in ölümü

1243 Moğollar’ın Selçuklular’ı Kösedağ’da yenilgiye uğratması

1245 Lyon Konsülü ve Papanın Moğolistan’a elçi gönderme kararı alması

1246 Ceyyân (Jaen) şehrinin kaybı

Şâtıbe (Jativa) şehrinin kaybı

1248 İşbiliye (Sevilla) şehrinin kaybı

Doğu Endülüs’ün tamamının kaybı

İbnü’l-Baytar’ın Dımaşk’ta vefatı

Fransız Kralı IX.Louis’in Kıbrıs’ta Moğol elçilerini kabul etmesi

1250 “Sicilya’nın vaftiz edilmiş iki sultanı”ndan biri olan Sicilya Kralı II.Frederik’in ölümü

1251 Şâir İbn Sehl İşbîlî’nin vefatı

Kelîle ve Dimne kitabının Katalanca’ya tercüme edilmesi

1252 Kastilya Kralı III.Fernando’nun ölümü ve yerine X.Alfonso’nun geçişi

1254 X.Alfonso’nun İşbiliye’de Arapça-Latince dersleri ve tercümeleri yapılması için bir okul kurması

Avrupa’da imparatorluğun çökmesiyle, Latin Hıristiyanlık dünyasının evrensel hükümeti olduğunu ileri süren Papalığın Avrupa yönetiminde tek kalması

1255 Tarihçi Beyyâsî’nin Tunus’ta vefatı

1257 Leble (Niebla) şehrinin kaybı

Moğollar’ın İslam’a girmeleri ve Türkler arasında hızla erimeye başlamaları

1258 Şâir İbn Umeyre’nin vefatı

Abbâsîler’in yıkılışı

1260 Tarihçi ve şâir İbnü’l-Ebbâr’ın Tunus’ta vefatı

Seyfeddin Kutuz’un Aynıcâlût’ta Moğollar’ı yenilgiye uğratması

1262 Kâdis şehrinin kaybı

1268 Sultan Baybars’ın Antakya’yı Haçlılar’dan kurtarması

1269 Sûfî İbn Sebîn’in Mekke’de vefatı

1273 Gırnata Emîri I.Muhammed’in vefatı

Uzun bir fetret döneminden sonra Habsburglar’dan Rudolf’un imparator seçilmesi

Mevlânâ C. Rûmî’nin vefatı

1274 Dilci İbn Mâlik’in vefatı

Akıl ile imanı uzlaştırmaya çalışan Hıristiyan filozofu Aziz Thomas’ın ölümü

1276 Aragon Kralı I.Jaume’nin ölümü

1277 Sultan Baybars’ın Anadolu’ya gelerek Akçaderbent’te Moğollar’ı yenilgiye uğratması

Karamanoğlu Mehmet Bey’in Konya’yı ele geçirmesi

1280 Akıl ile imanı uzlaştırmaya çalışan Hıristiyan din adamı Aziz Büyük Albert’in ölümü

1284 Kastilya Kralı X.Alfonso’nun vefatı

1287 Menûrka adasının kaybı

1292 Tarîf beldesinin kaybı

1294 Platoncu Hıristiyan düşünür Roger Bacon’un ölümü

1300 Osmanlı Beyliği’nin kurulması

Aragon Kralı II.Jaume’nin Lâride’de üniversite kurması

(-den sonra) Germen ve Frank şövalyelerinin Baltık ve Doğu imparatorluklarını kurup ticaret etkinliklerine girişmeleri

Japonlar’ın geniş çaplı denizcilik faaliyetlerine girişmeleri

1300-1450 Avrupa’da önemli bir kentsel gelişme hareketinin yaşanması

1303 Papa VIII.Beniface’in Fransa kralının adamlarınca kaçırılması

1306 İbn İzârî’nin el-Beyân adlı kitabını telif etmesi

1307 Papa V.Clement’in Papalığı Fransa’nın Avignon kentine taşıması ve papaların neredeyse Fransız kralının adamları durumuna düşmeleri

1308 Sılatü’s-sıla müellifi İbnü’z-Zübeyr’in Gırnata’da vefatı

Anadolu Selçuklu Devletinin sona ermesi

1310 Kastiya tahtına XI.Alfonso’nun geçişi

1311-1312 Viyana Konsili’nde Roma, Paris, Bologna, Oxford ve Salamanca Üniversitelerinde Arap, İbranî ve Keldanî kürsüleri açma kararı alınması

1313 İbnü’l-Hatîb’in Levşe’de (Loja) doğumu

1314 Gırnata Emîrliğine I.İsmail’in geçişi

1315 Katalan filozof Raimundo Lulu’nun ölmesi

1319 Elekûn (Alacon) savaşında Müslümanların zafer kazanması

1321 Dante’nin ölümü

1325 Aztekler’in Orta Meksika’ya gelişleri ve burada devlet kurmaları

1332 İbn Haldun’un Tunus’ta doğumu

1333 Gırnata’da I.Yusuf’un idareye geçmesi

1336 IV.Pedro’nun Aragon tahtına geçişi

1337-1453 İngiltere ile Fransa arasında Yüzyıl Savaşları

1340 Müslümanların Tarîf savaşında (Salado) yenilmesi

1342 Merînîler’in Tarîf kuşatması

1344 Kastilya Kralı XI.Alfonso’nun el-Cezîretü’l-Hadrâ’yı işgali

1347-1351 Avrupa’da veba salgını

1349 Gırnata’da Dâru’l-İlm’in kurulması

1350-1550 Süngü ve toplarla silahlanmış topçuların ve piyadelerin, şövalyeleri önce kalelerinden sonra savaş alanlarından sürüp çıkarmaları ile askeri örgütlenmenin karmaşık bir durum alması

İran bölgesinde Moğol hâkimiyetinin sona ermesi ve ülkenin Müslüman beylikler şeklinde dağılması, XIV. yüzyılın ikinci yarısında İslâmiyet’in Orta Asya’daki kesin zaferi, Moğollar’ın Çin’den çıkarılması ve Çin’de Ming Hanedanının (1368-1644) tahta geçmesi olaylarından sonra Katolik misyonerlerin uzun yıllar boyunca Doğu ve İslam dünyasında yürüttükleri misyonerlik faliyetleri ve izlerinin yok olması

1350 Rönesans’ın İtalya’da biçimlenmeye başlaması

1351 Seyyâh İbn Batûta’nın Gırnata’yı ziyareti

1352 Türkler’in Çanakkale Boğazı’nı geçip Gelibolu Yarımadası’nı fethederek Avrupa’ya adım atmaları

1354 I.Yusuf’un Gırnata’da öldürülmesi

1361 Edirne’nin fethi

1364 Sırp Sındığı Zaferi

1365 V.Muhammed’in Gırnata Hastanesini inşâ etmesi

1366 Papalığın Osmanlılar’a karşı Haçlı savaşı ilan etmesi

1369 Şâir Ahmed b. Hâtime’nin vefatı

1374 İbnü’l-Hatîb’in Fas’ta öldürülmesi

1378-1417 Birisi Avignon’da ve diğeri Roma’da iki rakip Papalık dönemi

1385 Sofya’nın fethi

1387 Pedro’nun ölümü

Selânik’in fethi

1389 Kosova Savaşında Sırplar’ı yenen Türkler’in Balkanlar’da askeri üstünlüğü ele geçirmeleri

1391 Osmanlılar’ın Üsküb’ü fethederek Kuzey Arnavutluk’a ilerlemesi

1393 Şâir İbn Zemrek’in Gırnata veziri oluşu

1394-1402 Osmanlılar’ın İstanbul kuşatması

1395 Osmanlılar’ın Macaristan ve Eflak seferi

1396 Haçlılar’a karşı Osmanlılar’ın Niğbolu Zaferi

1402 Timur’un Ankara savaşında Osmanlılar’ı yenilgiye uğratması

1406 İbn Haldun’un Kahire’de vefatı

1410 Kastilya Kralı II.Juan’ın Entakîre’yi (Antequera) işgal etmesi

1414-1417 Konstanz piskoposlar kurultayı sonunda, İmparator Sigismund’un çabasıyla iki ayrı Papalığın sona erdirilmesi

1415 Portekiz Kralı I.Juan’ın Sebte’yi işgal etmesi

1416 Şeyh Bedreddin’in idam edilmesi

1426 Fakîh İbn Âsım’ın Gırnata’da vefatı

1430 Çinliler’in denizlerden çekilmesiyle Japonlar’ın güney batı Pasifik’te deniz üstünlüğünü ele geçirmesi

1439-1463 Bosna’nın Osmanlılar’a tâbi olması-tamamen ilhak edilmesi

1444 Haçlılar’a karşı Osmanlılar’ın Varna Zaferi

1453 Konstantinopolis’in Türkler tarafından fethedilmesi ve Ruslar’ın artık Ortodoks kiliselerinin Hıristiyanlığın son kalesi olduğuna inanmaları

Bizans imparatorlarının Roma imparatoru oldukları iddiasının sona ermesi

Aragon Kralı Fernando ile Kastilya Kraliçesi Isabel’in evlenmesi

1456-1461 Trabzon Pontus Rum Devletinin Osmanlılar’a bağlanması ve fethi

1475 Kırım Hanlığı’nın Osmanlı hâkimiyetine girmesi

1479 Aragon ve Kastilya krallıklarının birleşmesi

Haçlı ruhunun kıta ötesi Müslümanlar üzerine yoğunlaşmasında ikinci dönemin başlaması

1480 Deniz gâzilerinin Osmanlı himayesi altına alınması ve İspanya’da Endülüs Nasrîler ya da Benî Ahmer Devleti üzerindeki İspanyol tazyikini azaltmak amacıyla Türk deniz gâzilerinin İtalya’da Napoli Krallığı, Sicilya ve Malta üzerinde baskılarını artırmaları, Batı Akdeniz kapılarını zorlamaları

Rodos Şövalyelerinin İspanyol himayesi altına alınması

1482-1495 Cem Sultan’ın Rodos’a kaçması-ölümü

1484 Mısır Memlukleri ile Osmanlılar arasında savaş

1485 1480’de Osmanlıların Otranto fethi ardından, İspanya himayesinde bulunan Napoli’ye her zaman yeni Türk taarruzu korkusu içinde yaşayan İspanyolların, 1485 yazında yeni Türk saldırısı olmayacağını anlamaları üzerine, Gırnata’ya karşı kuşatma hareketini şiddetlendirme kararı alması ve bu yüzden gelişebilecek bir Türk saldırısına karşı savunma tedbirlerini artırması

Rûnde’nin (Ronda) kaybı

1486 Levşe’nin (Loja) kaybı

1487 Mâleka (Malaga) ve el-Meriye’nin (Almeria) kaybı

Kemal Reis’in Endülüslülere destek amacıyla çıktığı ilk seferi

1489 Bâse’nin (Basella) kaybı

1491 Mısır Memlukleri ile Osmanlılar arasında savaş

1492 (2 OCAK) ENDÜLÜS’TE İSLAM HÂKİMİYETİNİN SONA ERMESİ VE SON EMÎR EBÛ ABDULLAH’IN ÜLKESİNİ TERK ETMESİ

Kristof Kolomp’un yani Avrupalıların Amerika kıtasını keşfi

1498 Vasco de Gama’nın yani Avrupalıların okyanusu aşması

1499 Navarin Osmanlı deniz zaferi

1501 İspanyollarca Morisko diye adlandırılan Endülüs Müslümanlarına (Müdeccenler) ya Katolikliğe girmeleri ya da İspanya’yı terk etmeleri konusunda baskı uygulanmaya başlanması

1505 Kemal Reis’in Endülüslülere destek amacıyla çıktığı ikinci seferi

1516-1517 Osmanlılar’ın Memlükler’i ilhak etmesi ve Hilâfet Makamı’nın Osmanlılara geçmesi, bu suretle Osmanlıların İslam Dünyası üzerinde nüfuz tesis etmeleri

1519 İspanya Kralı Karlos’un Kutsal Roma-Germen İmparatoru seçilmesi, bu suretle Roma ve Hıristiyan Dünyası üzerinde İspanyol nüfuzunun gerçekleştirilmesi

1520 Yavuz Sultan Selim’in ölümü ve Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta geçmesi

1521 Belgrad’ın fethi

1522 Rodos’un fethi

1526 Endülüslüler’in Belensiye’den kovulmaları

1526-1529 Mohaç Zaferi-Budapeşte’nin fethi

1532 Kanuni’nin Alaman Seferi

1533 Barbaros Hayreddin Paşa’nın Osmanlı Kaptan-ı Deryâ’sı olması ve Tunus’u fethi

1536 Osmanlılar’ın Fransızlar’a ticarî imtiyazlar (kapitülasyonlar) vermesi

1538 Kuzey Moldovya’nın Osmanlılar tarafından fethi

Preveze Deniz zaferi ile Türklerin denizlerdeki üstünlüğü ele geçirmeleri

Denizlerde Türk üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalan İspanya’nın Cebelitârık Boğazı ve ülke sahillerini Türk saldırılarına karşı koruma gayreti içine girmesi

1541 Macaristan’ın Osmanlılar tarafından fethi

1543 Osmanlı-Frank donanmasının Nis’i (Nice) fethi

1546 Barbaros Hayreddin Paşa’nın vefatı

1552 Hürmüz’de Portekizlilere karşı başarısızlık

1556 V. Karlos’un ölümü ve yerine oğlu II. Filip’in kral olması

1560 Cerbe’yi işgal eden İspanyollar’a karşı Piyâle Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun zafer kazanması ve şehri geri alması

1565 Osmanlılar’ın başarısız Malta kuşatması

1566 Zigetvar kuşatması ve Kanuni’nin ölümü

1568 Endülüslüler’in Şârât dağları civarında ayaklanmaları, son büyük ayaklanma

1570 Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethi

1571 Osmanlılar’ın İnebahtı deniz savaşında yenilgiye uğraması

1575 Tunus’un İspanyollardan kesin olarak alınması

1579-1580 Osmanlılar tarafından İngilizlere ticarî imtiyazlar verilmesi

1587 Tarihçi İbn Kemal tarafından Türk-İspanyol barışı teşebbüslerinin İngiltere ve Fransa lehine önlenmesi

1588 İspanyol “Yenilmez “Armadası”nın İngiltere sahillerinde İngiliz donamasına yenilmesi ve bu suretle İspanya deniz üstünlüğünün sona ermesi

1598 II. Filip’in ölümü ve yerine oğlu III. Filip’in kral olması

1602 İran Şahı I.Abbâs’ın İspanya-Portekiz Kralı Filip ve alman İmparatoru Rudolf ile Osmanlılar’a karşı ittifak yapması

1609 İspanya Kralı III.Filip’in Endülüslüler’in tamamını ülkeden kovma kararı

1645 Osmanlıların Girit’i fethetmeleri üzerine Papa öncülüğünde oluşturulan Müttefik Haçlı Gücüne İspanya’nın da katılması

1664 Kanije Savaşına İspanya’nın katkı sağlaması

1665 Sen Gotar Savaşına İspanya’nın katkı sağlaması

1683 İkinci Viyana Kuşatması

1684 Mora Savaşına İspanya’nın katkı sağlaması

1699 Karlofça Barış Antlaşması

1787 Tarihçi Ahmed Vâsıf Efendi’nin İspanya Sefîri olması ve Türk-İspanyol barış antlaşmasının gerçekleştirilmesi