Home » Tarih » Archive by category Anadolu Medeniyetleri

Hititler Adalet Bölüm 11

Hitit kanunları değişmez bir nitelik taşımamış, toplumun gelişmesi ve kralların istekleri üzerine zamanla de ğişmelere uğramıştır. Hititlerin hukuka bakış açısı, bütünüyle dinseldi. Tanrılar, onlara göre, bütün varlıkların hakkını koruyan, adil ve dürüst efendilerdi. Onların adaleti, köpeği ve domuzu bile kapsıyordu. “Kendi ağzıyla konuşamayan sığır”ın dahi haksızlığa uğramasına, tanrılar...
Continue reading

Hitit Mitolojisi bölüm 9

Din ve mitoloji ile ilgili ilk yazılı belgeler Sümerlere aittir. Mezopotamya’da ilk defa yazılmaya başlanan mitolojik hikâyeler, Hurriler aracılığı ile Hititlere geçmiştir. Boğazköy’de farklı etnik kökenlere ait edebi ürünler, Hititli kâtipler tarafından Hurriceden, Sümerceden ve Akkadcadan Hititçeye çevrilmiş, bazıları da orijinal dilinde muhafaza edilmiştir. Ancak yaptıkları çeviride, Hitit...
Continue reading

Yazılıkaya Hitit Kaya Tapınağı

Yazılıkaya Kaya Tapınağı, Aşağı Şehir’deki Büyük Tapınağın yaklaşık 1,5 km. kuzeydoğusunda kayalık bir yamaçta yer alır. Şehirdeki tapınak yapılarından farklı olarak burası, her iki kült odası (A ve B Odası) da üstü açık olan ve yüksekliği 12 metreye varan kayalıklarla çevrili bir açık hava tapınağıdır. En geç MÖ....
Continue reading

Hitit Dini Bölüm 8

Hitit inanç sisteminin temelini farklı etnik kökenlere ait birçok öğe oluşturur. Bu nedenle gerek dininde gerek mitolojisinde bir kültür mozaiği ile karşılaşılır. Hititler  kendilerine ait kültür öğelerinin yanı sıra, tanıştıkları yeni kültürlerden, bünyelerine uygun gördükleri pek çok unsuru da kabul etmişlerdir. Hitit dinindeki çeşitliliği en iyi şekilde geniş...
Continue reading

Hitit imparatorluğu’nda Hukuk Düzeni Bölüm 7

Hititlerde de yazılı yasaların varlığı, Boğazköy’de bulunan yazılı belgeler arasında, kanun maddelerini içeren iki tablet ve bu tabletlerin çeşitli zamanlarda kopyaları yapılarak çoğaltılmış versiyonlarının ve Hitit imparatorluğu’nun son dönemlerinde yazılmış bir paralelinin ortaya çıkarılması sonucu anlaşılmıştır. Sözünü ettiğimiz bu iki tabletin birincisi “eğer bir adam”, ikincisi ise “eğer...
Continue reading

Hitit Ekonomisi Bölüm 6

Hitit ekonomisinin temelinde toprağa bağlı üretim, yani tarım ve hayvancılık vardı r. Hitit devletinde toprak üçe ayrılır: en büyük grubu, saraya ait olanlar oluşturmaktadır. Bu topraklara, devlet için bazı görevleri yerine getirerek sahip olunması mümkündü. ikinci toprak grubu tapınağa ait olanlar oluşturmaktadır. Üçüncü grup ise, şahsa ait topraklardır....
Continue reading

HiTiT iMPARATORLUĞU’NUN KÜLTÜR TARiHi Bölüm 5

Anadolu’nun fiziksel coğrafyasına baktığımızda, kuzeyinde, Karadeniz’e paralel olarak uzanan sıradağları görmekteyiz. Aynı şekilde, güneyde Akdeniz’e paralel olarak Toros Dağları uzanmaktadır. Böylece, Anadolu’nun iç kesimi kuzey ve güneyden bir şekilde ayrılmış ve bu yönlerden ulaşılması zor bir bölge haline gelmiştir. Ayrıca, iklim de hem kuzeyde, hem de güneyde belirgin...
Continue reading

Hitit Siyasal Tarihi’ne Genel Bir Bakış Bölüm 4

Assurlu tüccarlar döneminde, yerel beyler arasında başlamış olan, birbirlerinin topraklarını zorla ele geçirerek ve aralarında bazı ittifaklar yaparak egemenlik alanlarını büyütme ve böylece ticaretten daha çok kazanç elde etme girişimleri, Hint-Avrupalı soyundan olan Kuşşar kralı Pithana ve oğlu Anitta tarafından başarı- lı bir biçimde uygulanmıştır. Böylece M.Ö. 1750...
Continue reading

HiTiT iMPARATORLUĞU’NUN SiYASAL TARiHi Bölüm 3

Hititlerin Kimliği Hititlerin Anadolu’ya MÖ üçüncü binyılın sonunda ya da ikinci binyıl başlarında göç ettikleri varsayılır. Anadolu’da bu dönemde, yerel beyliklerle anlaşmalı olarak ticaret yapan Assurlu tüccarların kurdukları pazar yerleri (karumlar) ve menzil istasyonlarından oluşan bir örgüt bulunmaktaydı. Bu tüccarların kullandıkları “çivi yazısı” ile yazılmış Assurca belgelerde geçen...
Continue reading

Hititler Çivi Yazısı Bölüm 2

Çivi yazısı ilk olarak Mezopotamya’da ortaya çıkan bir yazı sistemidir. Mezopotamya ise bilindiği gibi, kabaca Dicle ile Fırat Nehirlerinin suladığı alanlara verilen coğraş isimdir. Her iki nehrin yükselip alçalması nedeniyle, yıl içerisinde nehir boyunca çok kaliteli bir kil tabakası oluşmaktaydı. Mezopotamya’da yaşayan insanlar burada zahmetsiz olarak biriken kili,...
Continue reading

Anadolu’nun İlk İmparatorluğu: Hititler Bölüm1

GiRiŞ Bölüm 1 “Hitit” Kelimesinin Açıklaması Hitit kelimesinin temelinde hat(t)- kökü vardır. Aynı kök başkentlerine verdikleri Hattuş(a) ve ülkelerine verdikleri Hatti adlarında da görülmektedir. Hitit ve Hititler kelimeleri ise, Tevrat’ta geçen (Eski Ahit) bir kelimeye dayanmaktadır (Het Oğulları, ibranca hittim, Arapça Ben-i Het). Ancak Tevrat’ta geçen Het Oğulları...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Mama kralı Anum-Hirbi’nin Kaniş kralı Warşama’ya gönderdiği mektup’tan alıntılar

Kültepe’de bulunmuş olan Mama kralı Anum-Hirbi’nin Kaniş kralı Warşama’ya gönderdiği mektup’tan alıntılar: Mama kralı şöyle der: Kaniş kralı Warşama’ya de ki: “sen bana mektup gönderdin ve dedin ki: ‘kölen Taişamalı yı ben teskin edeceğim. Fakat sen kölen Sihubalı-yı teskin ediyor musun?’ Madem ki Taişamalı senin köpeğindir, ne için...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Assurlar Diğer Karumlar

Diğer Karumlar Kültepe’nin yanında Anadolu’da Assur Ticaret Koloni Çağı ile çağdaş başka yerleşmeler de bulunmaktadır. Kültepe metinlerinden tanıdığımız ve yeri saptanabilen bir diğer karum “Karum Hattuş”tur. Bu karum aslında daha sonra Hitit başkenti Hattuşa olarak tanınan şehirden başkası değildir. Ünlü Neşa (Kültepe) kralı Anitta metnine göre Karum Hattuş,...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Assur (Kayseri) Kültepe’deki Ticaret

Kültepe’deki Ticaret Kültepe’de ele geçen metinlerin arasında ticaret ile ilgili değişik konularda yazılmış belgeler mevcuttur. Teslim ve iade belgeleri, kayıtlar, satın alma belgeleri, borç senetleri, rehin muameleleri, isim listeleri, yol masraf kayıtları, ihtilaşarın kaydedildiği metinler, mahkeme tutanakları ve mektuplar vardır. Bu çeşitlilik sayesinde, dönemin ticareti hakkında çok renkli...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Assur (Kayseri) Kültepe

KÜLTEPE (KANiŞ/NEŞA) Orta Tunç Çağı Anadolu’su hakkında en önemli bilgiler Kayseri yakınlarındaki Kültepe (Kaniş/ Neşa) kazısından edinilmektedir. Kültepe’nin Assur Ticaret Kolonileri Çağı’ndaki isminin iki farklı yazılışı vardır: Kaniş ve Neşa. Yazılı belgelerde daha çok Kaniş ismi kullanılmaktadır. Buradaki ilk kazılar E. Chantre (1893) ve H. Winckler ile H....
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Assur Ticaret Organizasyonu

Ticaretin Organizasyonu Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda yapılan ticaret son derece iyi organize edilmiş ve hem Assur Devleti’nin, hem de Anadolu’daki yerel beylerin/ kralların kâr elde ettiği bir ticaretti. Bu nedenle siyasi güçler tarafından da destek görmekteydi. Bahsi geçen bu kâr, yazılı belgelere, ödenen vergiler olarak yansımaktadır. Assur’dan yola...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : ASSUR TİCARET KOLONİLERİ CAĞI’NDA TİCARET

ASSUR TİCARET KOLONİLERİ CAĞI’NDA TİCARET Ticaretin Önkoşullarının Oluşması MÖ ikinci binyıl yılın başlarında Anadolu’da küçük yerleşmelerin yerini, sayıları gittikçe artan büyük merkezler almıştır. Bu kentleşme bir yandan değişik sosyal sınışarın ortaya çıkmasına yol açarken, diğer yandan çevre halkların da ilgisini çekerek onların da göç etmelerine neden olmuştur. Artan...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri – Assurlar -Anadolu’da Yazının Kullanılması

Anadolu’da Yazının Kullanılması Yazı, ilk olarak Mezopotamya’da icat edilmiştir. Sümerlerin MÖ dördüncü binyılın sonlarına doğru icat ettiği yazı, önceleri resim özelliğine sahip iken biçimsel olarak değişerek, çivi ya da kama şeklini almıştır. Çivi Yazısı olarak adlandırılan bu yazı, MÖ ikinci binyıla gelindiğinde içeriksel ve biçimsel değişimini tamamlamış ve...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Asssurlar Yeraltı Zenginlikleri

Anadolu’nun Yeraltı Zenginlikleri Bugün de olduğu gibi, yeraltı zenginlikleri ekonomik açıdan önemli bir güç unsuru oluşturmaktaydı. Anadolu, yer altı zenginlikleri açısından oldukça zengindir. MÖ ikinci binyılda kullanılan ve dolayısıyla ihtiyaç duyulan metallerin çoğu, Anadolu’nun değişik yerlerinde bulunmaktaydı. Özellikle gümüş ve bakır yatakları Anadolu’da çok sayıda mevcuttu. Bakır, bilindiği...
Continue reading

Anadolu Medeniyetleri : Yazılı (Tarihi) Sürecin Başlangıcı – Assurlar

GİRİŞ Coğrafi Çerçeve Anadolu’nun coğrafi konumu bilindiği gibi iki kıtayı, Avrupa ve Asya’yı, birleştiren bir köprü durumundadır. Bu nedenle, tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin uğrak ve yerleşim yeri olmuştur. Anadolu’nun fiziksel ve iklimsel özellikleri, her dönemde insan hayatını ve dolayısıyla tüm ekonomik hayatı etkilemiştir. Eskiçağ’da doğal zorlukları aşmak, uzun...
Continue reading