Home » Eğitim » Fizik Ne İçin öğretilmeli

Fizik Ne İçin öğretilmeli

universe-2-600px

Fizik Nedir ?

Fizik evrenimizdeki doğal olayların anlaşılmasıyla ilgili deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanan temel bir bilim dalıdır. Fizik doğayı anlama, doğal olayların neden ve sonuçlarını öğrenme ve bunları matematiksel metotlarla ifade etme işidir. Burada amaç doğaya insanlığın yararına olacak şekilde yön verebilmektir. Tüm doğa bilimlerinin kaynağı fiziktir ve tüm mühendislik dalları fizik prensiplerini kullanır.

Fizik Eğitiminin Genel Amaçları:

1. Öğrenciye bilimsel düşünme yeteneği kazandırma.

2. Öğrenciye aklını kullanabilme yollarını gösterebilme

3. Bilim ve teknoloji arasında ilişki kurabilme.

4. Bilim ve teknolojinin toplumun ilerlemesindeki önemini kavrayabilme.

5. Yapıcı eleştirici düşünme yeteneği kazandırabilme.

6. Araştırma inceleme gözlem ve deney sonuçlarını söz yazı ve şekille gösterebilme.

7. Bilimsel sonuçlara ulaşmada ve kanunları anlamada gözlem inceleme deney ve araştırma yöntemlerinden yararlanabilme

8. Fiziğe ilgi duyabilme , yeni gelişmeleri izleyebilme , yeni gelişmelerin önemini kavrayabilme.

Fizik bu genel amaçlar doğrultusunda öğrencilerin gelişim ve yetenek düzeyleri dikkate alınarak uygun davranış özelliklerini kazanabilmeleri için özel hedefler belirlenir.

Fizik Dersi Alan Bir Öğrenci:

1. Fiziği bir insan etkinliği olarak takdir eder ve içinde bulunduğumuz dünyayı anlamamıza yardım eden birkaç yoldan biri olarak anlar. 2. Fizikte kullanılan araştırma metotlarını anlar ve uygular. 3. Fizikteki kavram ve ilkeleri bilir anlar ve uygular. 4. Toplumdaki ve teknolojideki değişmeleri değerlendirirken fizikteki bilgileri kavramları ve metotları kullanabilir. 5. Bilim ve teknolojinin tarihsel gelişimini anlar.

Fizik Niçin Öğretilmeli:

Fizik niçin öğretilmeli sorusuna cevap olarak fizik eğitiminin özel amaçlarını sıralayabiliriz. Fen bilimleri ona dayalı olarak üretilen teknolojinin toplumların gelişmesine sağladığı katkılar sayılamayacak kadar çoktur. Bu nedenle fizik ve diğer fen bilimi disiplinlerinin önemi gittikçe artmaktadır. Fen bilimleri eğitiminde en büyük gelişme ikinci dünya savaşı yıllarına dayanır. İkinci dünya savaşında Amerika’nın atom bombası kullanması ile fiziğin önemini bir anda artmıştır. Fiziğin gücü anlaşılmış ve buna bağlı olarak fizik eğitimine verilen önem artmış, eğitim yeni yaklaşımlar ile çağdaş hale getirilmiştir. Fizik eğitiminin temel amaçlarından biride öğrencileri bilimsel olarak okur yazar hale getirmektir. Bilimsel okur-yazarlık: fen bilimlerinin doğasını bilmek bilginin nasıl elde edildiğini anlamak fen bilimlerindeki bilgilerin bilinen gerçeklere bağlı olduğunu ve yeni kanıtlar toplandıkça değişebildiğini algılamak fen bilimlerindeki temel kavram teori ve hipotezleri bilmek ve bilimsel kanıt ile kişisel görüş arasındaki farkı algılamak olarak tanımlanmaktadır.

17

Bilimsel okur-yazar bireylerden oluşan toplumlar hem yeniliklere kolayca uyum sağlar hem de kendileri yeniliklere önderlik edebilirler.

Eğer öğrenciler fizikteki bilgilerin soyut olmadığını aksine kendi yaşantıları ile direkt olarak ilişkili olduğunu algılarsa ona karşı olan tutumları artacağı için bu bilimi hissederek öğrenirler. Hatta bu ilişkilendirme öğrenmelerini kolaylaştırır.

Ortaöğretimde fizik okutulmasının ve ilk öğretimde fen derslerinde fizik konularının yer almasının önemli bir nedeni de öğrencilerin büyük kesiminin ya lise yada ilköğretimden sonra eğitimlerine devam etme şansı bulamamaları yada sosyal bilimlerde eğitimlerine devam etmeleridir. Yani bilim­sel okur-yazarlığı bütün topluma yaymak fizik kavramları onların teknoloji ve toplumla ilişkilerini herkese kavratmaktır.

Fiziğin liselerde okutulmasının bir başka önemi ise fizik ve mühendislik dallarında lisans eğitimi yapan öğrencilere iyi bir alt yapı sağlamaktadır. Çünkü bu dallarda eğitim gören gençlerin daha kaliteli yetişmesi ülkenin teknolojik gelişimi acısından büyük önem taşımaktadır keza bu gençler teknolojinin üretilmesi ve kullanımını sağlayacaklardır. Dolayısı ile lisede iyi bir temel kazandırılmaları gerekmektedir.

Kısacası ortaöğretim bilimselliğin bilinçli bir şekilde kazanılabileceği ilk aşamadır. Fizik bu süreçte kullanılabilecek en önemli süreçlerden biridir çünkü bu disiplinin konusu hayat ile iç içedir ve gelişmesinde birincil kaynak bilimsel yöntemlerin kullanılmasıdır. Günümüz insanı hayatının her safhasını etkileyen teknolojik gelişmeleri algılayıp yorumlaya bilmesi için temel fizik eğitiminden geçmesinin gerekliliği açıkça görülmektedir.

Böylece bireyler bilimin değerini anlar ve ona karşı pozitif bir tutum geliştirir teknoloji­nin toplumsal yaşantı üzerindeki etkisini anlar ve en önemlisi bilim teknoloji ve toplum arasındaki ilişkiyi birbirlerini nasıl etkilediklerini anlayabilir.

Müberra ALTIN