Home » Şiir - Deneme - Öykü » Baltık Ülkeleri Şiirleri » BALTIK ÜLKELERİ Estonya – Letonya – Litvanya Şiirleri

BALTIK ÜLKELERİ Estonya – Letonya – Litvanya Şiirleri

ESTONYA
XIII. yüzyılda Almanlarca sömürgeleştirilen bu ülkede edebiyat adına sadece folklor ürünleri varolagelmiştir. Eston dilinde ilk yazılı edebiyat ürünleri 18. yüzyılda yayımlanabilen dinsel yapıtlardır. Ulusal uyanış 19. yüzyılda başlamış, Eston dilinde şiir ve tiyatro alanında ürünler verilmiştir. J. Liiv’in (1 8 6 4 -1 9 1 3 ) şiirleriyle Eston edebiyatı gerçekçi bir gelişme doğrultusuna yönelmiş, “Genç Estonya” hareketi ile modernist akımlar Estonya şiirinin gelişiminde etkili olmaya başlamış, yeni romantizm, Alman anlatımcılığı gibi akımların da etkisi bu edebiyat (ve şiir) üzerinde duyumsanmıştır. M. Under (doğ. 1883) vb. şairlerin şiirleriyle toplumsal temalar gelişimini sürdürmüştür.

LETONYA
XII. yüzyılda Almanlarca sömürgeleştirilen Letonyada ulusal bir edebiyatın ortaya çıkışı ancak X IX . yüzyılda gerçekleşti. Ulusal roman sözüyle nitelenebilecek bu yönelimin başlıca şairleri Alunans (1832- IK(ı4), Auseklis (1 8 5 0 -1 8 7 9 ), Pumpurs (1 8 4 1 -1 9 0 2 ) vb.’dir. X X. yüzyıl başlarında toplumsal adaletsizliğe karşı çıkan Yan Raynis (1865-1929) gibi bir şairin yanı sıra, Akuraters (187 6 -1 9 3 7 ), V. Eglitis (1877-1940), K. S kalbe (1 8 7 9 -1 9 4 5 ) izlenimci ve simgeci şiirler yazdılar. Günümüz l.elon şiiri, ulusal kimlik arayışı, dinsel bir hümanizm, toplumculuk ve modern biçimlerle bir senteze ulaşma çabasındadır.

LİTVANYA
Zengin bir sözlü şiir geleneğine sahip Litvanyada yazılı edebiyatın ilk ürünleri XVI. yüzyılda verilmiştir. XV III. Yüzyılda Rusya’ya katılan ıılknle devrimci Rus demokratlarının etkisiyle edebiyatta ilerici akımlar
m laya çıkmış, XVIII. yüzyıl sonlarında Varpas gazetesi çevresinde toplamının yazarlar grubu, özellikle anlatı türünde gerçekçi ürünler vermişin latıonis’in (1 8 7 9 -1 9 1 7 ) işçi sınıfına adanmış şiirinin yanı sıra, tutucu ve kilise yanlısı akım içinde yer alan büyük şair Maironis (1 862-1932) mimlerini bu dönemde vermiş, aynı dönemde simgeciliğin etkileri ve I llvanya edebiyatında izlenmiştir. Bağımsızlıkla (1919) birlikte Litvanya edebiyatı Batı edebiyatlarının etki alanına girmiş, yüzyıl başlarının bülliıı ıııodernist akımları Litvanya edebiyatı (ve şiirinde) de ürünlerini vı’i iniştir. Aralarında şair Salomeya Neris’in de (1 9 04-1945) bulunduğu ılmıokrat yazarlar yeni bir hümanizma için savaşım vermişler, hareket l’DO’lerden sonra yeni bir toplum ve birey sorunsalına yönelmiştir. Iır.linas Marcinkevicius (doğ. 1930) vb şairler, yeniden biçimsel araştırmalara yönelmişlerdir.