Home » Z_Ders Notları » Uluslar_arası_İlişkiler » Archive by category 1.Dönem

Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması – 4.Ünite(6)

Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması – 4.Ünite(6)   HAKKIN KAZANILMASI Hakkın Kazanılmasına Yol Açan Sebepler Bir hakkın bir kisiye baglanmasına hakkın kazanılması adı verilir. Bu durumda kisi ile hak arasında bir baglantı kurulmaktadır. Hak, hukuk düzeninin kisilere tanıdıgı yetkiler veya kisilerin hukuk düzeni tarafından korunmakta olan menfaatleri...
Continue reading

Hukuki Iliskiler ve Haklar -3.Ünite

Hukuki Iliskiler ve Haklar -3.Ünite HAK KAVRAMI VE TANIMI Hak kavramı, özel hukuk alanının temel kavramıdır. Hakkı çesitli sekillerde tanıma tâbi tutmak mümkündür. Hak esasen, hukuk düzeni tarafından kisilere tanınmıs olan yetkileri ifade eder. Bir baska tanımla da hak, “hukuk tarafından tanınan, yararlanılması hak sahibinin iradesine bırakılan ve...
Continue reading

Yargı Örgütü – 2.Ünite

Yargı Örgütü – 2.Ünite GENEL BILGI Daha önceki bölümlerde açıklandıgı üzere, Türk Hukukunda Kıta Avrupası Hukuk Sistem ine paralel biçimde, özel hukuk ve kamu hukuku ayrımı yapılmaktadır. Bu baslıklar altında ise medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, anayasa hukuku gibi hukukun birçok dalı yer...
Continue reading

Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi – 1.Ünite

Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi – 1.Ünite KARSILASTIRMALI HUKUK VE HUKUK SISTEMLERI Her hukuk düzeninin, kendi hukuk kurallarını ifade etmeye yarayan kavramları, bu kuralların dizgesellestirilmesinde (sistematizasyonda) kullandıkları kategorileri vardır. Hatta “hukuk kuralı” ifadesi bile her hukuk düzeninde birbirinden az da olsa farklı bir anlama sahiptir. Hukuki bilincimizin...
Continue reading

Fransız Devrimi – 4. Ünite

Fransız Devrimi FRANSIZ DEVRİMİ NEDEN VE NASIL YAPILDI? Siyasi Tarih içinde bir dönüm noktası sayılan 1789’daki Fransız Devrimi, sadece Avrupa değil, dünya siyasi dengelerini de köklü biçimde etkileyen sonuçlara sebep olmuştur. Bu sonuçların bir bölümünün XXI. yüzyılda bile dünyanın çeşitli yerlerinde etkisini sürdürdüğünü söylemek Fransız Devrimi’nin önemini vurgulamak...
Continue reading

XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Büyük Güçlerin Küresel Rekabeti – 3.Ünite

XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Büyük Güçlerin Küresel Rekabeti MANŞ’IN İKİ YAKASINDA PARLAMENTARİZM VE MUTLAKİYETÇİLİK Bir önceki Ünite’de Manş Denizi’nin iki ayrı kıyısında bulunan İngiltere ve Fransa’nın yönetim biçimlerinin XIV. yüzyıldan itibaren nasıl birbirlerinden farklılaşmaya başladığı anlatılmıştı. Her ikisi de monarşiyle yönetilen bu iki ülkeden İngiltere’de hükümdarın yetkilerini sınırlandırmaya...
Continue reading

Avrupa’da Güç Mücadelesi ve Westphalia Düzeni – 2. Ünite

Avrupa’da Güç Mücadelesi ve Westphalia Düzeni OTUZ YIL SAVAŞLARI ÖNCESİNDE FRANSA VE İNGİLTERE’DE SİYASİ DURUM Fransa’da Mutlakiyetçiliğin Ortaya Çıkışı 1328’de Fransa’da VI. Phillip’in tahta çıkmasıyla birlikte Capet Hanedanı’nın Valois kolu iktidara gelmiş oldu. Valois kralları 1589’a kadar Fransa’yı yöneteceklerdir. İngiltere karşısında üstünlük sağladığı Yüz Yıl Savaşları’ndan güçlenerek çıkan...
Continue reading

Esneklik – 4.Ünite

Esneklik – 4.Ünite GIRIS Genel olarak esneklik; bir ekonomik degiskenin bir baska ekonomik degiskene karsı olan duyarlılıgının ölçüsüdür. Bu durumda ekonomik degisken türü kadar çok sayıda farklı esneklik kavramları ile karsılasılır. Ancak en çok karsılasılan esneklik hesaplamaları talep ve arz için yapılmaktadır. Daha önce arz ve talebin fiyat...
Continue reading

Arz ve Talep – 3.Ünite

Arz ve Talep – 3.Ünite GIRIS Piyasaların nasıl çalıstıgını en yalın hâliyle ortaya koymada kullanılan model, iktisadın en temel aracı olan arz ve talep modelidir. Arz ve talep modeli ile tüketicilerin davranısları, üreticilerin davranısları ve bu her iki ekonomik birimin etkilesimlerinin gerçeklestigi piyasa hakkında bilgiler elde edilir. Bununla...
Continue reading

Kıtlık Tercih ve Fayda – 2. Ünite

Kıtlık Tercih ve Fayda – 2. Ünite GIRIS Bireylerin ve toplumların karsı karsıya bulundugu temel ekonomik sorun kıtlıktır. Kıtlık, isteklerimizin sahip oldugumuz kaynaklardan daha fazla olması durumunda ortaya çıkar. Toplumun ve toplumu olusturan bireylerin dogasından gelen isteklerin sınırsız olması ve ekonominin bu istekleri karsılayacak kadar kaynaklara sahip olmaması...
Continue reading

Iktisadı Neden Ögrenmeliyiz? – 1. Ünite

Iktisadı Neden Ögrenmeliyiz? GIRIS  Iktisadı neden ögrenmeliyiz? Iktisadı ögrenmenin bir nedeni, içinde yasanılan dünyayı anlamaktır. Bu dünyada bazı ülkeler refah içinde yasarken, neden diger ülkeler açlık çekmek-tedirler? Bazı ülkelerde eniasyon oranı çok yüksek iken, neden bazı ülkeler istikrarlı fiyat-lara sahiptirler? Bazı dönemlerde is bulmak daha kolay iken, neden...
Continue reading

Modern Avrupanın Doğuşu – 1.Ünite

Modern Avrupa’nın Doğuşu ORTA CAĞIN MİRASI Roma İmparatorluğu’nun 395’te ikiye ayrılmasından, II. Mehmet’in 1453’te İstanbul’u feth ederek Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’na son vermesine kadar geçen dönem Orta Çağ olarak adlandırılır. Bazı Batı kaynakları Orta Çağ’ın, Kristof Kolomb’un 1492’de Amerika kıtasını keşfetmesiyle sona erdiğini kabul ederler. Bu dönemin ilk...
Continue reading

Aile ve Toplumsal Gruplar – 4. Ünite

Aile ve Toplumsal Gruplar – 4. Ünite AİLE KAVRAMI VE GLOBAL BİR BAKIŞ Aile bütün diğer kurumlar içinde en eski ve en temel kurumlardan biridir. Bütün toplumlarda her birey bir aile grubunun içinde doğar, orada yaşar, kendi toplumunu tanır ve onun bir parçası olarak hayatını sürdürür. Aile ve...
Continue reading

Kültür ve Kültürel Değişme – 3.Ünite

Kültür ve Kültürel Değişme – 3.Ünite KÜLTÜR NEDİR? İnsanlar dünyaya belirli kalıplarla gelmez. Zamanla içinde yaşadığı ortamla bütünleşir. Diğer bir deyişle yaşadığı farklı kültürel ortamlara uyum sağlar. Dolayısıyla içinde yaşadığı kültürü kendi gelişmiş beyin potansiyeli ile öğrenir. Bu öğrenilen yaşam biçimi bir nesilden bir nesile aktarılarak sürer. Dünyaya...
Continue reading

Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar – 2. Ünite

Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar – 2. Ünite SOSYOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Sosyolojinin Doğuşu Sosyolojinin ilk nasıl ortaya çıktığı önemli olduğu kadar, birçok yönden yanıtlanması oldukça güç bir sorudur. Hatta Batılı tarihçiler Yunan ve Romalı düşünürlerin insan davranışı ile ilgili felsefi karmaşık sistemler geliştirdiklerini savunarak, sosyolojinin düşünsel temellerini...
Continue reading

Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi – 1.Ünite

Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi GİRİŞ Bu ünitede Davranış Bilimleri I dersi kapsamında Sosyoloji disiplini sizlere tanıtılmaya çalışılacaktır. Böylece sosyolojinin ne olduğu, sosyolojik düşünmenin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verilerek, sosyolojik araştırmalarda kullanılan bilimsel yöntem anlayışı açıklanmaya çalışılacaktır. SOSYOLOJİ NEDİR? Sosyoloji sosyal ilişkiler üzerinde odaklanır ve sosyal ilişkilerin, bireylerin...
Continue reading