Home » Archive by category Z_Ders Notları (Page 2)

Uluslararası Politika -1

ULUSLARARASI POLİTİKA-I ULUSLARARASI POLITIKANIN TEMEL KAVRAMLARI VE METODOLOJISI Uluslararası Politikanın Tanımı Uluslararası politika, başta devlet olmak üzere uluslararası sistemde tanımlı temel aktörlerin birbirleri ile girdikleri politik ilişkileri inceleyen bir alt disiplindir ve tüm uluslararası aktörlerin davranışlarının tanımlanması, açıklanması ve öngörülebilmesi ile ilgilenen uluslararası ilişkiler disiplininin çalışma sahasında yer...
Continue reading

Uluslararası İlişkilere Giriş

ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ Uluslararası İlişkilere Giriş Uluslararası ilişkiler, ağırlığı devletler arası ilişkilere verip ülkeler arası ilişkilere anlamaya çalışır. Siyaset Bilimi ülke içinde devlet-toplum-birey ilişkilerini anlamaya çalışan bir bilim dalı iken; Uluslararası İlişkiler devletler arası ilişkileri anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Uluslararası ilişkileri anlamak için üç önemli noktanın altını...
Continue reading

Siyaset Bilimi

SİYASET BİLİMİ SIYASET VE SIYASET BILIMI Siyaset ve Politika Kavramları Siyaset kelimesi Arapça’dan Türkçe’ye geçen bir kelime olup bu dilde “siyasa” şeklinde kullanılmaktadır. SWS veya sâsa kökünden gelen siyâsa kelimesi yönetmek, eğitmek, yetiştirmek anlamına gelmekte ve etimolojik olarak İbranice Kitab-ı Mukaddesteki at anlamına gelen sûs kelimesine bağlanmaktadır. Orijinal...
Continue reading

Türkiye’nin toplumsal Yapısı

TÜRKİYE’ NİN TOPLUMSAL YAPISI TOPLUMSAL YAPIYI AÇIKLAYAN KAVRAM VE KURAMLAR Toplumsal Yapı Kavramı İnsanoğlu dünyada var olduğu ilk zamanlardan beri, değişik bölgelerde değişik kültürler kurmuş olsa da hep bir topluluğun üyesi olarak yaşayagelmiştir. Büyüklüğü, uygarlık düzeyi, ekonomik uğraşısı, dili, dini, inandığı değerler ve uyduğu kurallar ne olursa olsun,...
Continue reading

Türk Siyasal Hayatı

TÜRK SİYASAL HAYATI II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türkiye’de Siyasal Yaşam (1908-1923) İttihat ve Terakki Cemiyeti ve II. Meşrutiyetin İlanı II. Abdülhamit 1876 yılında Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi’yi ilan ederek, 1877’de ilk Mebusan Meclisini açtı ve bir yıl sonra da önce meclisi kapatıp sonra da anayasayı askıya...
Continue reading

Siyasi Düşünceler Tarihi

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Antik Yunan: Yurttaş ve İktidar Antik Yunan, Polis ve Siyaset Batı siyasal düşüncesinin tarihinin başlangıç noktası olarak kabul edilen Antik Yunan uygarlığı, birbirinden özerk kent devletleri ya da polis’lerden oluşmaktadır. Tarihte ilk çıktığında “tepedeki kent” olarak nitelenen polis’ler, tapınma merkezlerinin bulunduğu yerdi. Bu yerlere akropolis...
Continue reading

Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset -G. Afrika – Brezilya – Çin

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SİYASET GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER: TEMEL KAVRAMLAR VE YAKLAŞIMLAR Gelişme Kavramının Farklı Boyutları: Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Gelişmişlik Kuşkusuz küresel ekonomi politiğin en keskin ayrımı gelişmekte olan güney ülkeleri ve gelişmiş kuzey ülkeleri arasındaki ayrımdır. Nüfus sayısı bakımından çoğunluğu oluşturan gelişmekte olan güney ülkeleri genellikle yoksulluğun...
Continue reading

Avrupa Siyasi Tarihi -3

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1939-1945) Savaşın Başlaması ve Yayılması Almanya, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Milletler Cemiyeti’nin garantisi altına sokulan Danzing serbest şehrinin kendisine verilmesini istemişti. Polonya 25 Ekim 1938’de verdiği cevapta Danzing’in statüsünün Milletler Cemiyeti’nin garantisinden çıkarılıp ortaklaşa bir şekilde Alman-Polonya garantisi altına sokulabileceğini belirtti. Polonya bu kararından sonra...
Continue reading

Avrupa Siyasi Tarihi -2

AVRUPA’NIN SİYASAL VE EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜ (1815-1871) Dönemi Şekillendiren Temel Dinamikler Sanayi Devrimi, temelde üretimde makinaların kullanılmasıyla görülen bir durumdur ve üretimin kitleselleşmesi olgusuna dayanmaktadır. Sanayi Devrimi’ne asıl anlamını veren olgu ise buharın makinalarda bir enerji olarak kullanılması oldu. Kondansatörün icadı ile buhar makinalarından muazzam bir verim elde edildi....
Continue reading

Avrupa Siyasi Tarihi -1

SİYASİ TARİH MODERN AVRUPA’NIN DOĞUŞU Orta Çağın Mirası Orta Çağ, Roma İmparatorluğu’nun 395’te ikiye ayrılmasından II. Mehmet’in (Fatih), 1453’te İstanbul’u fethederek Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’na son vermesine kadar geçen döneme denir. Bazı Batı kaynaklarına göre ise Orta Çağ, Kristof Kolomb’un 1492’de Amerika kıtasını keşfetmesiyle sona erer. Orta çağın...
Continue reading

Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması – 4.Ünite(6)

Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması – 4.Ünite(6)   HAKKIN KAZANILMASI Hakkın Kazanılmasına Yol Açan Sebepler Bir hakkın bir kisiye baglanmasına hakkın kazanılması adı verilir. Bu durumda kisi ile hak arasında bir baglantı kurulmaktadır. Hak, hukuk düzeninin kisilere tanıdıgı yetkiler veya kisilerin hukuk düzeni tarafından korunmakta olan menfaatleri...
Continue reading

Hukuki Iliskiler ve Haklar -3.Ünite

Hukuki Iliskiler ve Haklar -3.Ünite HAK KAVRAMI VE TANIMI Hak kavramı, özel hukuk alanının temel kavramıdır. Hakkı çesitli sekillerde tanıma tâbi tutmak mümkündür. Hak esasen, hukuk düzeni tarafından kisilere tanınmıs olan yetkileri ifade eder. Bir baska tanımla da hak, “hukuk tarafından tanınan, yararlanılması hak sahibinin iradesine bırakılan ve...
Continue reading

Yargı Örgütü – 2.Ünite

Yargı Örgütü – 2.Ünite GENEL BILGI Daha önceki bölümlerde açıklandıgı üzere, Türk Hukukunda Kıta Avrupası Hukuk Sistem ine paralel biçimde, özel hukuk ve kamu hukuku ayrımı yapılmaktadır. Bu baslıklar altında ise medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, anayasa hukuku gibi hukukun birçok dalı yer...
Continue reading

Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi – 1.Ünite

Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi – 1.Ünite KARSILASTIRMALI HUKUK VE HUKUK SISTEMLERI Her hukuk düzeninin, kendi hukuk kurallarını ifade etmeye yarayan kavramları, bu kuralların dizgesellestirilmesinde (sistematizasyonda) kullandıkları kategorileri vardır. Hatta “hukuk kuralı” ifadesi bile her hukuk düzeninde birbirinden az da olsa farklı bir anlama sahiptir. Hukuki bilincimizin...
Continue reading

Fransız Devrimi – 4. Ünite

Fransız Devrimi FRANSIZ DEVRİMİ NEDEN VE NASIL YAPILDI? Siyasi Tarih içinde bir dönüm noktası sayılan 1789’daki Fransız Devrimi, sadece Avrupa değil, dünya siyasi dengelerini de köklü biçimde etkileyen sonuçlara sebep olmuştur. Bu sonuçların bir bölümünün XXI. yüzyılda bile dünyanın çeşitli yerlerinde etkisini sürdürdüğünü söylemek Fransız Devrimi’nin önemini vurgulamak...
Continue reading

XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Büyük Güçlerin Küresel Rekabeti – 3.Ünite

XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Büyük Güçlerin Küresel Rekabeti MANŞ’IN İKİ YAKASINDA PARLAMENTARİZM VE MUTLAKİYETÇİLİK Bir önceki Ünite’de Manş Denizi’nin iki ayrı kıyısında bulunan İngiltere ve Fransa’nın yönetim biçimlerinin XIV. yüzyıldan itibaren nasıl birbirlerinden farklılaşmaya başladığı anlatılmıştı. Her ikisi de monarşiyle yönetilen bu iki ülkeden İngiltere’de hükümdarın yetkilerini sınırlandırmaya...
Continue reading

Avrupa’da Güç Mücadelesi ve Westphalia Düzeni – 2. Ünite

Avrupa’da Güç Mücadelesi ve Westphalia Düzeni OTUZ YIL SAVAŞLARI ÖNCESİNDE FRANSA VE İNGİLTERE’DE SİYASİ DURUM Fransa’da Mutlakiyetçiliğin Ortaya Çıkışı 1328’de Fransa’da VI. Phillip’in tahta çıkmasıyla birlikte Capet Hanedanı’nın Valois kolu iktidara gelmiş oldu. Valois kralları 1589’a kadar Fransa’yı yöneteceklerdir. İngiltere karşısında üstünlük sağladığı Yüz Yıl Savaşları’ndan güçlenerek çıkan...
Continue reading

Esneklik – 4.Ünite

Esneklik – 4.Ünite GIRIS Genel olarak esneklik; bir ekonomik degiskenin bir baska ekonomik degiskene karsı olan duyarlılıgının ölçüsüdür. Bu durumda ekonomik degisken türü kadar çok sayıda farklı esneklik kavramları ile karsılasılır. Ancak en çok karsılasılan esneklik hesaplamaları talep ve arz için yapılmaktadır. Daha önce arz ve talebin fiyat...
Continue reading

Arz ve Talep – 3.Ünite

Arz ve Talep – 3.Ünite GIRIS Piyasaların nasıl çalıstıgını en yalın hâliyle ortaya koymada kullanılan model, iktisadın en temel aracı olan arz ve talep modelidir. Arz ve talep modeli ile tüketicilerin davranısları, üreticilerin davranısları ve bu her iki ekonomik birimin etkilesimlerinin gerçeklestigi piyasa hakkında bilgiler elde edilir. Bununla...
Continue reading

Kıtlık Tercih ve Fayda – 2. Ünite

Kıtlık Tercih ve Fayda – 2. Ünite GIRIS Bireylerin ve toplumların karsı karsıya bulundugu temel ekonomik sorun kıtlıktır. Kıtlık, isteklerimizin sahip oldugumuz kaynaklardan daha fazla olması durumunda ortaya çıkar. Toplumun ve toplumu olusturan bireylerin dogasından gelen isteklerin sınırsız olması ve ekonominin bu istekleri karsılayacak kadar kaynaklara sahip olmaması...
Continue reading