Home » Archive by category Tarih (Page 2)

Sykes-Picot ‘Ortadoğu Batı’ya muhtaç olsun’ anlaşması

Ortadoğu’nun bugünkü sorunlu yapısının temel taşlarından biri olan Sykes-Picot gizli anlaşmasını, imzalanmasının yüzüncü yılında yakın tarih uzmanı Prof. Mustafa Budak’la konuştuk. Anlaşmanın bugüne de yansıyan etkilerini anlatan Budak’a göre Sykes-Picot anlaşması Batılı emperyalist devletlerin “Ben buraya içinize bir bomba atıyorum. O bomba ile yaşamaya devam edin. Çatışma çıktığında...
Continue reading

Osmanlı Döneminde Tarsus (1516-1923) Abdullah POŞ

Osmanlı Döneminde Tarsus (1516-1923) Abdullah POŞ Tarsus ve çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanan yerleşim kalıntılarına rastlanmaktadır. Tarihi bu kadar eskilere dayanan şehrin ilk defa kim tarafından ve ne zaman kurulduğu tam olarak tespit edilemese de, Tarsus’un ilk çağlardan beri mamur bir şehir olduğu anlaşılmaktadır....
Continue reading

MERSİN’İN İLK SAKİNLERİ VE ADININ KAYNAĞI – MEHMET KAYADELEN -> MERSİN TARİHİ BÖLÜM 3

MERSİN’İN İLK SAKİNLERİ VE ADININ KAYNAĞI – MEHMET KAYADELEN -> MERSİN TARİHİ BÖLÜM 3 Mersin tarihine ilişkin görüşlerden akla uygun görünmeyenlerin irdelenmesi ve sonuçta oluşan kanaatin paylaşılmasını amaçlayan toplam beş yazıdan üçüncüsü olan bu yazıda, Mersin’in ilk sakinleri kimlerdi ve adı nereden geliyor, sorularına bugüne kadar verilmiş cevaplar...
Continue reading

Kitap Özeti: Tarih sümerle başlar – Kramer 2.Bölüm

BİR TUFAN İLK “NUH” Bu tabletin kapsamı yalnız ana konu olan tufan hikayesinden dolayı önemli değil. giriş olarak yazılan tufandan önceki olayları anlatması dolayısı ile, de ilgi çekicidir. Metnin bu kısmı çok kırık olmasına rağmen Sumer’lerin evren ve yaradılış bilgileri bakımından önemi büyüktür. Orada, insanın yaradılışını, krallığın başlangıcını ve en az...
Continue reading

Kitap Özeti: Tarih sümerle başlar – Kramer 1.Bölüm

Sümerde Okullar Sumerlerin uygarlığa en önemli katkıları Çiviyazısı sistemini icat etmeleridir. Yazının icadı ve geliştirilmesi doğrudan doğruya Sumer okullarında başlamıştır. İlk yazılı belgeler en eski Sumer şehri olan Urukt’a bulunmuştur. Kil tabletler üzerine bir çeşi t resim yazısı ile yazılmış ve adetleri binden fazlaya varan bu belgelerde basit idari ve...
Continue reading

Konsillerin Hıristiyanlık Tarihindeki Yeri ve İznik Konsili

Alparslan YALDUZ Arş. Gör.; U.Ü. İlâhiyat Fakültesi Özet İznik Konsili Hıristiyanlık tarihinde ilk ökümenik konsil olarak kabul edilir. Teslis kavramından ortaya çıkan tartışma Arian İhtilafı diye bilinmektedir. Tartışma, Oğul’un durumu ve Baba Tanrı’yla olan ilişkisi etrafında cereyan etmekteydi. İznik Konsil’i 325 yılında toplanmıştır. Arius, Oğul’un Baba ile aynı...
Continue reading

AFRİKA’DA SÖMÜRGECİLİĞİN XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINA KADAR KURULAMAMASINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN ROLÜ

AFRİKA’DA SÖMÜRGECİLİĞİN XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINA KADAR KURULAMAMASINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN ROLÜ Doç. Dr. Ahmet KAVAS Sömürgecilik her ne kadar Fenikeliler gibi Akdeniz ve Kızıldeniz havzasında etkili olan ve farklı noktalarda koloniler kuran devletlerin dönemine kadar giden üç bin yıllık bir geçmişse sahipse de aslında bugün bizim anladığımız manada...
Continue reading

MEZOPOTAMYA VE SURİYE’NİN FETHİ’NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI

MEZOPOTAMYA VE SURİYE’NİN FETHİ’NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI CONQUEST OF SYRIA AND MESOPOTAMIA CONTRIBUTION TO THE TRANSLATION IN THE ABBASID ERA Murat TURAL Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öz İslam devleti‟nin sınırlarının Mezopotamya ve Suriye‟ye ulaşması ile Müslümanlar Helenistik, İran ve Hint kültürleri ile karşılaştılar. Bunun sonucunda...
Continue reading

10 Şubat 1828: Cape Grim Katliamı’nda medeni Avrupalılar tarafından onlarca Aborijin öldürüldü

Cape Grim Katliamı 10 Şubat 1828’de bugün Tazmanya olarak bilinen Van Diemen’s Land’in kuzeybatısında gerçekleşti. Ellerinde fitilli tüfekler bulunan dört çoban, Pennemukeer kabilesinden 30 Aborijin’i katletti ve cesetlerini 60 metre yükseklikteki kayalardan aşağı attı. Avrupalılar katliamın gerçekleştirildiği yere Victory Hill (Zafer Tepesi) adını verdiler. Tazmanya adı verilen topraklara...
Continue reading

Tarihin Bilinen İlk “Asi Genç ve Baba Diyaloğu”

Tarihin Bilinen ilk gençlik sorumsuzluğu Gençliğin sorumsuzluğu günümüzün en önemli problemi. Fakat çok eski çağlarda da bu konunun günümüzden farklı olmadığını bilmemiz bizi biraz olsun teselli edebilir. Binlerce yıl öncede bugünkü gibi başı boş, dik kafalı,  değer bilmez çocuklar, aileleri için büyük bir üzüntü kaynağı idi. Onlar okula...
Continue reading

Zümrüt Tablet

Hermetik yazılar içinde en önemlisi kuşkusuz Zümrüt tablettir. Orta Çağlardan bu yana bu metin bir çok okültistin dikkatini çekmiş, farklı yorumları yapılmıştır. Metinden ilk olarak Albertus Magnus, De Mineralibus adlı eserinde bahseder. Buna göre Hermes’in mezarı İskender tarafından bulunmuş olup tabletler burada açığa çıkmıştır. En yaygın söylence, bu...
Continue reading

Sümerlerde Sanat Bölüm7

Sümer sanatının en etkileyici ürünleri, ortasındaki bir delikle tapınak duvarlarına çivilendiği anlaşılan bezemeli kabartmalardır. Bunların üzerinde genellikle tanrı sembolleri, tapınak inşası veya kutsal varlıkların betimlemeleri bulunur. Bu belgeler aracılığıyla Sümer kralları, tanrıları ve dini törenler konusunda bilgi edinmekteyiz. Krallar tarafından tapınağa hediye olarak sunulduğu anlaşılan kabartmaların birçoğunda çivi...
Continue reading

Sümerler : Ziggurat Nedir? Neden İnşa Edilmiştir ve Nasıl Bir Yapıya Sahiptir?

Eski Mezopotamya alanında bulunan ve piramitleri andıran tapınak tarzı eski çağ yapılarının tümüdür.Sümerler,Babiller ve Asurlularda dini inanç gereği kullanılan ve inşa edilen bu tapınakların en eski örneği M.Ö 3500-4500 tarihleri arasındaki dönemde inşa edilmiştir. Mezopotamya’da tanrıdağı anlamında karşılık bulmuştur. Tabandan başlayarak ve yavaş yavaş küçülerek oluşturulan en tepesinde bir teras bulunan bu...
Continue reading

Sümerlerde Din Olgusu

Sümerler, M.Ö. 3. binyılda, kendilerinden çok sonra fakat yakın bir coğrafyada ortaya çıkacak olan İbrahimî dinlerle önemli paralellikler gösteren oldukça kompleks bir dinî kavramlar ve öğretiler bütünü geliştirmiştir. Sümerli düşünürlerin ve rahiplerin evrenin kökeni, içeriği ve işleyiş tarzı üzerine ileri sürmüş oldukları fikirlerin İlk Çağ’da Yakındoğu’nun inanç sistemi...
Continue reading

Sümerler Mitoloji ve Din Bölüm6

Bütün Sümer toplumu tarafından kutsanan ve adı yazılı belgelere geçen yüzlerce tanrı, tanrıça ve kutsal varlık vardı. Tanrıların insan, tanrılar aleminin de yönetici sınıf gibi olduğuna inanılmaktaydı. Tanrıların eşleri, çocukları ve yardımcıları vardı. Önem sırasına göre bu tanrılara yapılan tapınakların boyutları da değişmekteydi. Mezopotamya’da her kentin bir baştanrı...
Continue reading

Sümerler UYGARLIK Devlet Yönetimi Bölüm5

Sümerlerin yaşadığı Güney Mezopotamya’da, 18’i büyük, 35 kadar şehir ve kasabanın bulunduğu bilinmektedir. Her büyük kent bir krallık olarak örgütlenmiş veya belli bir dönemde krallık iddiasıyla ortaya çıkmıştır. En önemli krallıklar arasında, kuzeyden güneye doğru Sippar, Kiş, isin, Nippur, Adab, Zabalam, Şuruppak, Umma, Girsu, Lagaş, Badtibira, Uruk, Larsa,...
Continue reading

SÜMER HANEDANLARI VE KENT DEVLETLERi Bölüm4

Sümerler, Önasya’da tarihsel süreci başlatan toplum olarak bilinmektedir. Gerçekten de MÖ dördüncü binyılın sonlarından itibaren en eski yerleşmelerin, nehirlerin, dağların, kralların, tanrı ve tanrıçaların isimleri yazılı belgelere kayıt edilmeye başlanmış ve unutulmamak üzere tarihin belleğine aktarılmıştır. Bunların yanında sosyal yaşama ilişkin pek çok ayrıntı da bu sayede günümüze...
Continue reading