Home » Archive by category Dinler Tarihi (Page 3)

Hinduizm Tarihçe

Hinduizm ((सनातन धर्म; aynı zamanda Sanātana Dharma – सनातन धर्म, ve Vaidika-Dharma – वैदिक धर्म diye de bilinir) çok kapsamlı ve geniş bir dindir. Özellikle Hindistan, Nepal ve Bangladeş’te yaygındır, günümüzde yaklaşık 900 milyon inananıyla Hıristiyanlık ve İslam’dan sonra en büyük üçüncü dindir. Kökeni, ismini de aldığı gibi,...
Continue reading

Hinduizm Nedir ?

Hinduizm nedir Hinduizm, bilinen en eski organize dinlerden biridir; kutsal yazılarının tarihleri İ.Ö. 1400-1500 yılları kadar geriye uzanır. Ayrıca milyonlarca tanrısı olduğundan en değişik ve karmaşık dinlerden biridir. Hinduların çok çeşitli ana inançları ve birçok farklı mezhebi vardır. Hinduizm, dünyanın üçüncü en büyük dini olduğu halde, esas olarak...
Continue reading

Endülüs’te Gayrimüslimler

Yahudiler Yahudi ve Hıristiyanların da içine dahil olduğu Gayri Müslimlerin İslam ülkesinde dâimî ikâmet hakkına sâhip olarak ülke vatandaşı olanlarına zimmî,[1] İslam ülkesinde geçici ikâmet etme hakkına sâhip olanlarına müste’men denir. Bunlara tanınan temel haklar şu başlıklarda toplanmıştır: Şahsî hürriyetler, seyâhat ve yerleşme hürriyeti, konut dokunulmazlığı, manevî hürriyetler,...
Continue reading

İslam ve Yahudilik

İslam ve Yahudilik Müslümanların hakimiyeti altındaki Yahudilerin tarihi ile İslam ve antisemitizm İslam ve Yahudilik arasında karmaşık bir ilişki bulunmaktadır. Geleneksel olarak, İslam topraklarında zımmi statüsünde yaşayan Yahudilerin dinlerini uygulamalarına ve kendi iç meselelerini yönetmelerine, çeşitli koşullar çerçevesinde izin veriliyordu. Müslümanlara cizye (her özgür yetişkin gayrımüslüm erkekten alınan...
Continue reading

Yahudilik – Cemaat liderliği

Cemaat liderliği Klasik Kohenlik (Kehuna) Kohen Yahudilikte Kudüs Tapınağı’nın işleri ve kurbanlardan sorumlu olan mabet görevliliğinin rolü İkinci Tapınak’ın M.S. 70 yılında yıkılmasından bu yana önemli ölçüde azalmıştır. Babadan oğula geçen bir statü olan Mabet görevliliği müessesesi, günümüzde artık törensel görevler dışında herhangi bir görevi olmamasına rağmen, halen...
Continue reading

Yahudi mezhepleri

Yahudi mezhepleri   Avrupa ile Batı Asya’nın Hıristiyan ve Müslüman ülkeler arasında bölündüğü Ortaçağ’ın sonlarında, Yahudiler de kendilerini iki ana gruba bölünmüş buldular. Orta ve Doğu Avrupa’da, yani Almanya ve Polonya’daki Yahudilere Aşkenaz deniyordu. Sefarad Yahudilerinin geleneği ise, Müslüman hakimiyeti altındaki İspanya ve Portekiz başta olmak üzere Akdeniz...
Continue reading

Yahudi hukuk literatürü

Yahudi hukuk literatürü Halaha Yahudi hukuku ve geleneğinin (“halaha”) temelini aynı zamanda Pentakök ya da Musa’nın (Moşe Rabenu) Beş Kitabı olarak da bilinen Tora oluşturur. Rabinik geleneğe göre, Tora’da 613 yönerge vardır. Bu yönergelerin bazıları sadece erkeklere veya sadece kadınlara, kimileri sadece kadim mabet görevlileri Kohenler ile Levilere...
Continue reading

Yahudilik – Tanah (İbrani Kutsal Kitabı) ve yorumu

Tanah  (İbrani Kutsal Kitabı) ve yorumu Mesora Targum Yahudi Kutsal Kitap tefsiri (ayrıca bakınız aşağıda Midraş) Talmud Dönemi’nin çalışmaları (klasik rabinik metinleri) Mişna ve yorumu Tosefta ve kısa risaleler Talmud: Babil Talmudu ve yorumu Yeruşalayim (Kudüs) Talmudu ve yorumu Midraş yazını: Midraş Halaha Midraş Agada Halaha yazını Yahudi...
Continue reading

Yahudilik, Mezhepleri, önemli günleri

Yahudilik ya da Musevilik (Arapça yahūdī Yehud kavmi ve dini; Latince Iudaismus; İbranice yəhūdī) , ilk olarak İbranilerin Kutsal Kitabı (Tanah) ile gelen, ardından da Talmud’da ve diğer kutsal metinlerde daha da kapsamlı bir şekilde incelenip yorumlanan inanç, felsefe ve yaşam biçiminine ait uygulamalar bütününe verilen ad. Musevilik,...
Continue reading

Günümüz Hıristiyan Mezhepleri ve Aralarındaki Farklar

Hıristiyanlık’ta mezheplerin teşekkülünü, İsa’nın dünyadan ayrılmasından hemen sonra O’nun dinine giren Pavlus’la İsa’nın cemaati arasındaki ihtilâflara bağlayan görüş daha ağır basmaktadır. Gerçektende Pavlus’un Hıristiyanlığı kabul etmesinden sonra O’nunla İsa’nın cemaati arasında çıkan ihtilâflar onların kısa zamanda ikiye bölünmelerine sebep olmuştur. Bir başka açıdan mezheplerin doğmasını, inanç, ayin vb....
Continue reading

Kur’an-ı Kerim’de Kandil Geceleri var mı?

  Kandil Geceleri Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler; Rabiulevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid, Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib, yine Recep ayının yirmiyedinci gecesi olan Mirac, Şaban ayının on beşinci gecesi olan Beraat ve Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olan Kadir Gecesidir. Bu geceler...
Continue reading

Mircea Eliade – Dinsel İnançlar Tarihi-1

Eliade’ye göre din tarihçisi için kutsalın her tezahürü büyük önem taşır; her ayin, her mit, her inanç ya da tanrı figürü kutsalın deneyimlenmesini yansıtır ve dolayısıyla varolma, anlam ve hakikat kavramlarını gündeme getirir. “Kutsal,” insan bilincinin tarihinde bir aşama değil, bilincin yapısı içinde bir unsurdur. Kültürün en arkaik...
Continue reading