Home » Şiir - Deneme - Öykü » Almanya-Avusturya Şiirleri » ALMANYA-AVUSTURYA Şiirlerinin özellikleri

ALMANYA-AVUSTURYA Şiirlerinin özellikleri

ALMANYA-AVUSTURYA
“ALMANYA-AVUSTURYA” başlığı altında, Almanya, Federal Almanya, Eski Demokratik Almanya ve Avusturya şiirleri yer almaktadır.
Çünkü 1945 öncesi şiirini günümüzün iki Almanya’sının şiirinden ayırmak ne kadar güçse -1900 ’lerde doğan ozanlar hayatlarının o ta rihten
sonraki bölümünü iki Almanya’da sürdürmüşlerdir- Avusturya şiirini Prusya (Almanya ve iki Almanya) şiirinden ayırmak o ölçüde güçtür.
Modern Alman şiirinin temeli Friedrich Klopstock’a (1 724-1803) dayanır. Bu ozan, o güne kadar gittikçe katılaşarak süren şiirsel kalıpları
yıkarak Alman şiirinde biçimsel ve içeriksel bakımdan büyük bir ferahlık yaratmıştır. Alman şiirinin günümüze doğru gelişmesinde başka
bir durağını Stefan George (1868 -1933), Hugo von Hoffmannsthal (1874 -1929 ) gibi Fransız simgeciliğinden etkilenen ve güzeli geleneksel
bir anlayışla imgesel ve sessel uyumda arayan şairler oluşturmaktadırlar.
Tartışmalı bir durum olmasına karşın, AvusturyalI Hugo von Hoffmannsthal ve arkadaşları, Alman şiirinin XIX. yüzyılını kapatan ve çağdaş şiiri açan şairler olarak sayılmaktadır.
Yüzyılımızın ilk yarısında Alman şiirine damgalarını vuran üç ozandan ilki Rainer Maria Rilke’dir. Dışavurumcu akımın egemenliğinin dışında
yeni bir şiire yönelen Rilke, mistik içerikli yalın ve duygusal bir şiir yazmıştır. Öteki iki ozan, 1945’ten sonra Federal Almanya’yı seçen, Tanrı düşmanlığından yaşamın saçmalığına uzanan bir nihilist tavır içinde, yüzyılın çelişkilerini, gerilimlerini içinde yaşayan aydın kişinin ruhsal karmaşa ve tutarsızlığını yansıtan Gottfried Benn (1886 -1956 ) ile Demokratik Alman Cumhuriyetinde yaşamayı seçen toplumcu gerçekçi
şiirin en önemli temsilcilerinden biri olan Bertholt Brecht’tir. İkinci Dünya Savaşından sonra aralarında birçok ortak kaynaklar bulunmasına karşın, iki Almanya’da iki felsefî ve politik dünya görüşüne dayalı bağımsız şiirlerin oluştuğu saptanmaktadır. Federal Almanya’da Hölderlin’e kadar geriye doğru uzanan şiir geleneğini sürdüren ozanların yanı sıra toplumcu şiiri sürdüren şairler de göze çarpmaktadır.